Konsernirekisterin tietosisältö

Konserneista on saatavilla alla olevat tiedot. Pääset linkistä rekisteritiedon tarkempaan kuvaukseen. Kuvaukset löytyvät kokonaisuudessaan myös sivun lopusta.

Perustiedot

Vuositiedot

Konserni-yritys-suhdetiedot

Emo-yritys-suhdetiedot

 

Perustiedot

Konsernitunnus

Konsernitunnus, 1-alkuinen konsernin yksilöintitunnus, joka on muotoa NNNNNNN. Konsernitunnus voidaan antaa kaikille Suomessa rekisteröidyille pääkonserneille.

Konsernin nimi

Konsernin nimi. Jos konsernitilinpäätöksessä ei ole nimeä mainittu, nimeksi valitaan emoyhtiön nimi ilman oy-, oyj-, ab- tai muita liitteitä.

Konsernin tyyppi

 • yrityskonserni
 • kuntakonserni
 • Oty5 konserni: ulkomaalaisomisteinen, ei muuta konsernirakennetta
 • kuntayhtymä
 • valtiokonserni
 • kunta-alakonserni
 • sosiaaliturvarahastot ja tyttäret

Konsernin kansallisuus

Konsernirekisterissä konsernin kansallisuus on perimmäisen omistajatahon kotimaa. Jos konsernin perimmäinen omistajataho on kotimainen, konsernin kansallisuus on Suomi.

Konsernin aloituspäivämäärä

Konsernin aloittamispäivämäärä. Kuvaa konsernin toiminnan aloittamispäivämäärää. Aloituspäivämääränä käytetään tilikauden alkupäivämäärää, jos ei muuta tietoa saada.

Konsernin lopetuspäivämäärä

Konsernin lopetuspäivämäärä. Käytetään konsernin viimeisen tilikauden loppupäivämäärää, ellei tiedossa ole tarkempaa päivämäärää.

Vuositiedot

Konsernin laji tilastovuonna

 • kotimaisessa kontrollissa oleva monikansallinen konserni
 • täysin kotimainen konserni
 • ulkomaalaisessa kontrollissa oleva monikansallinen konserni

Konsernin kansallisuus tilastovuonna

Konsernin kansallisuus. Johdetaan viimekäden emoyrityksen maatiedosta. Jos konsernilla ei ole voimassa olevaa suhdetta ulkomaiseen emoyritykseen, määräytyy kansallisuudeksi ’Suomi’.

Konsernin liikevaihdon suuruusluokka tilastovuonna

 • 1 - 99 999
 • 100 000 - 199 999
 • 200 000 - 399 999
 • 400 000 - 999 999
 • 1 000 000 - 1 999 999
 • 2 000 000 - 4 999 999
 • 5 000 000 - 9 999 999
 • 10 000 000 - 19 999 999
 • 20 000 000 - 49 999 999
 • 50 000 000 - 99 999 999
 • 100 000 000 - 249 999 999
 • 250 000 000 - 499 999 999
 • 500 000 000 -
 • Ei käsitteellisesti ole

Konsernin henkilöstön lukumäärä tilastovuonna

Henkilöstön määrä tilastovuoden tilikautena keskimäärin.

Konsernin kotimaisen henkilöstön lukumäärä tilastovuonna

Konsernin kotimainen henkilöstö. Henkilöstön määrä Suomessa tilastovuoden tilikautena keskimäärin.

Konserniin kuuluvien oikeudellisten yksiköiden / Y-tunnusten henkilöstön summa

Konsernin kotimaisen henkilöstön summa laskettuna summaamalla konserniin kuuluvat oikeudelliset yksiköt. Summaan otetaan mukaan kotimaiset emo, väliemot ja tytäryritykset.

Konsernin päätoimiala tilastovuonna Tol2008-luokituksella

Konsernin laskennallinen päätoimiala tilastovuonna toimialaluokitus TOL 2008:n mukaan.

Konsernin emoyrityksen Y-tunnus tilastovuonna

Konserniemon kotimaisen emoyrityksen y-tunnus tilastovuonna, joka on muotoa NNNNNNN-N.

Konserni-yritys-suhdetiedot

Yrityksen Y-tunnus tai rekisterin luoma tunnus, jos Y-tunnus ei ole saatavilla

Konserniyrityksen tunnus. Emo-, tytär-, osakkuus- ja muiden yhtiöiden y-tunnus. Oikeudellisen yksikön y-tunnus, joka on muotoa NNNNNNN-N. Tässä aineistossa muuttuja sisältää myös ulkomaisten yritysten tunnuksen. Ulkomaisen yritysten tunnus on muotoa 1NNNNNNN.

Yrityksen nimi

Kotimaisen tai ulkomaisen yrityksen nimi

Konserniin kuuluvan ulkomaisen yrityksen kotimaa

Ulkomaisen yrityksen kotimaa

Yrityksen laji

 • kotim. rekisteriyritys
 • ulkom. yritys

Yrityksen jäsenlaji

 • ei tiedossa
 • emoyritys
 • muu yritys (intressiyritys)
 • osakkuusyritys
 • tytäryritys
 • ulkom. suora emo
 • ulkom. viimekäden emo
 • väliemo

Konsernin emoyrityksen (välillinen tai välitön) omistusosuus yrityksestä

Konsernin omistusosuus tytär-, osakkuus- ja muissa yrityksissä tai konsernin ulkomaisen emoyrityksen (suora tai viimekäden emo) omistusosuus konsernin kotimaisesta emoyrityksestä.

Konsernin äänivaltaosuus yrityksestä

Konsernin äänivaltaosuus tytär-, osakkuus- ja muissa yrityksissä tai konsernin ulkomaisen emoyrityksen (suora tai viimekäden emo) äänivaltaosuus konsernin kotimaisesta emoyrityksestä. Äänivaltaosuus on useimmiten sama kuin osakkeiden ja osuuksien suora omistusosuus.

Konserni ja emosuhteen alkupäivämäärä

Konserni-emoyrityssuhteen alkupäivä. Jos suhteen alkupäivämäärää ei tiedetä, käytetään tilikauden ensimmäistä päivää tai tilikaudella perustetun yrityksen aloituspäivää.

Konserni ja emosuhteen loppupäivämäärä

Konserni-emoyrityssuhteen loppupäivä. Jos suhteen loppupäivämäärää ei tiedetä, käytetään edellisen tilikauden viimeistä päivää tai mahdollisesti tilikaudella lopettaneen yrityksen lopetuspäivää, joka saadaan yritysrekisteristä.

Emo-yritys-suhdetiedot

Suoraan yritystä omistavan emoyrityksen tunnus

Lähimmän emoyrityksen tunnus.

Suoran emoyrityksen äänivaltaosuus yrityksestä

Suoran emoyrityksen äänivaltaosuus tytäryritykseen. Äänivalta on useimmiten sama kuin osakkeiden ja osuuksien suora omistusosuus.

Suoran emoyrityksen omistusosuus yrityksestä

Suoran emoyrityksen omistusosuus tytäryritykseen.

Suoran omistussuhteen alkupäivämäärä

Suoraemo-tytärsuhteen alkupäivämäärä. Jos suhteen alkupäivämäärää ei tiedetä, käytetään tilikauden ensimmäistä päivää tai tilikaudella perustetun yrityksen aloituspäivää.

Suoran omistussuhteen loppupäivämäärä

Suoraemo-tytärsuhteen loppupäivämäärä. Jos suhteen loppupäivämäärää ei tiedetä, käytetään edellisen tilikauden viimeistä päivää tai mahdollisesti tilikaudella lopettaneen yrityksen lopetuspäivää, joka saadaan yritysrekisteristä