Nyheter 26.9.2014

Uppgiftsanvändarna hörs om statistikändringarna

Statistikcentralen kommer att höra uppgiftsanvändarna om ändringarna i statistikgrenarna och serviceutbudet innan de slutliga besluten fattas. Resurserna för verksamheten minskar betydligt under år 2015 och verksamheten måste därför skäras ned. Syftet är att anpassa verksamheten till de stramare resurserna så att uppgiftsanvändarna förorsakas så lite olägenhet som möjligt.

Uppgiftsanvändarna kan kommentera planerna antingen genom att svara på en webbenkät (på finska, kan besvaras på svenska) eller ge oss direkta kommentarer via vår responskanal Kaiku. Vid behov ordnas också särskilda samarbetsträffar genom olika intressegrupper.

Vänligen ge responsen före den 13 oktober 2014. De slutliga besluten fattas under oktober 2014 och information om besluten ges i november.

Sparbehovet ungefär 4 miljoner euro

År 2015 finns det klart mindre resurser till förfogande för verksamheten än i år. Sparbehovet uppskattas vara ungefär 4 miljoner euro. Statistikcentralen går igenom hela sin verksamhet för att spara in kostnader.

Situationen är utmanande, eftersom det samtidigt uppstår nya informationsbehov bl.a. i och med globaliseringen, den sociala uppdelningen, strukturförändringarna i samhället samt den differentierade regionala utvecklingen.

De åtgärder som redan vidtagits för att effektivera och skära ned i verksamheten är inte tillräckliga. Även om man också i fortsättningen i första hand försöker spara genom att effektivera verksamheten och förbättra produktiviteten, kan man inte undgå nedskärningar i verksamheten, och inte heller minskningar av statistikproduktionen. Effektivitetsfördelar uppnås bland annat genom att man allt mer övergår till en webbaserad datainsamling och förnyar systemen för statistikproduktion.

I planerna ingår nedläggningar, nedskärningar och ändringar av finansieringsbasen

För närvarande utreds hur sparåtgärderna ska inriktas. De planerade åtgärderna kan indelas i följande helheter

1. Statistikgrenar vars produktion läggs ned helt. Orsaken kan vara överlappande dataproduktion med andra organisationer, en ändring av underliggande EU-förordningar eller ett litet antal användare av informationen. Till dessa statistikgrenar hör bl.a. rättsstatistik, företagsstatistik, produktivitetsstatistik och miljöstatistik.

2. Statistikgrenar vars publicering skärs ned. Nedskärningen kan beröra antingen datainnehållets omfattning eller frekvensen på publiceringen. Det kan t.ex. vara fråga om en övergång från regelbunden årlig publicering till publicering vartannat år eller också att en del av uppgifterna inte längre produceras eller också publicerar man inte längre preliminära uppgifter.

3. Statistik vars produktion i form av allmän samhällsstatistik upphör. Dessa uppgifter kan i fortsättningen produceras som separata avgiftsbelagda informationsprodukter, om det finns en efterfrågan.

4. Åtgärder som riktar sig mot andra produkter och tjänster. Man planerar att lägga ned bland annat vissa samlingspublikationer som utkommer årligen, såsom årsboken om miljöstatistik samt årsboken om transporter och kommunikation. Det är inte möjligt att fortsätta öppnandet av datamaterial som planerat; åtgärder som planeras att genomföras efter att data per postnummerområde öppnas i början av år 2015 och efter att pågående projekt om gränssnittstjänster genomförts inväntar kommande lösningar på finansiering.

Dessutom kommer vissa uppgifter som nu publiceras som separata statistikgrenar att slås samman med andra statistikgrenar. Då publiceras uppgifterna inte som separata publikationer och tabeller utan de utkommer som delar av mer omfattande informationshelheter. Närmare information om dessa ändringar ges i december 2014 i samband med publiceringskalendern för år 2015.

I slutet av meddelandet finns mer detaljerad information om hur de planerade åtgärderna inriktas.

Också alternativa finansieringslösningar är möjliga

Beslut om slutliga åtgärder fattas efter att användarna har hörts. Vi hoppas få respons såväl på nedskärningen av verksamheten i allmänhet som på planerade åtgärder gällande enskilda statistikgrenar eller statistikhelheter. Likaså är all annan respons och utvecklingsförslag välkomna.

Samtidigt letar man också efter alternativa finansieringslösningar med vilka statistikproduktionen inom vissa statistikgrenar kunde säkerställas. En möjlighet är att finansiera statistiktjänster med extern finansiering.

Meddelandet 19.9.2014
Enkätblankett (på finska)
Responskanalen Kaiku
Statistikförteckning

Mera information:
Överdirektören för statistikproduktionen, Timo Koskimäki, tfn 029 551 3495
Överdirektör Jarmo Hyrkkö, tfn 029 551 3473
Statistikdirektör Hannele Orjala (företagsstatistik), tfn 029 551 3582
Statistikdirektör Leena Storgårds (ekonomi- och miljöstatistik), tfn
029 551 2257
Statistikdirektör Riitta Harala (befolknings- och välfärdsstatistik), tfn 029 551 3604

Statistikspecifik lista över planerade åtgärder

1. Statistikgrenar vars produktion planeras att läggas ned

Produktionen av dessa statistikgrenar upphör liksom också publiceringen av uppgifter. För att produktionen av statistikgrenarna ska kunna fortsätta krävs att man erhåller finansiering för verksamheten.

Rättsstatistik

 • Förvaltningsdomstolarnas avgöranden: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i september 2014).
 • Hovrätternas avgöranden: De sista uppgifter som publiceras gäller år 2013 (publicering i juni 2014).
 • Offentlig rättshjälp: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i november 2014).
 • Konkurser: Har producerats månatligen, de sista uppgifterna som publiceras om anhängiggjorda konkurser gäller december 2014 (publicering i januari 2015) samt slutbehandlade konkursansökningar år 2014 (publicering i juni 2015).
 • Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i september 2014).
 • Högsta domstolens avgöranden: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i oktober 2014).
 • Tingsrätternas avgöranden i brottmål: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i juni 2014).
 • Tingsrätternas avgöranden i civilmål: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i april 2014).
 • Tvångsmedel: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i juni 2014).
 • Åklagarens avgöranden: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i maj 2014).
 • Utsökningsärenden: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i april 2014).
 • Skuldsaneringar: De sista kvartalsuppgifterna för år 2014 gällande skuldsaneringar publiceras i januari 2015. Uppgifterna om slutbehandlade skuldsaneringsärenden för år 2014 publiceras i juni 2015.
 • Företagssaneringar: Uppgifter produceras inte längre efter uppgifterna för år 2014 (publicering av uppgifter om fjärde kvartalet i januari 2015, publicering av uppgifterna om slutbehandlade skuldsaneringsärenden i juni 2015).

Övriga statistikgrenar

 • Satelliträkenskaperna för kultur. Produktionen av denna statistik upphör. Statistik har offentliggjorts senast år 2013, då uppgifter om åren 2009 och 2011 publicerades.
 • Statistik över regional ekonomi inom lantbruket: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i november 2014).
 • Skogsräkenskaper: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i december 2014).
 • Återkommande enkät om bilhandeln. Produktionen av denna statistik upphör. De sista uppgifterna, gällande år 2013, produceras år 2015 (föregående publicering år 2010 gällande år 2008).
 • Redovisning av handeln efter region. Produktionen av denna statistik upphör. De sista uppgifterna, gällande år 2009, har publicerats år 2011.
 • Redovisning av partihandeln. Produktionen av denna statistik upphör. De sista uppgifterna, gällande år 2013, produceras år 2015.
 • Redovisning av detaljhandeln. Produktionen av denna statistik upphör. De sista uppgifterna, gällande år 2012, har producerats år 2014.
 • Patentering. Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i oktober 2014).
 • Omsättningsestimat för storföretag: Månadsstatistik, de sista uppgifterna produceras gällande december 2014 (publicering i januari 2015).
 • Industrins orderingång: Månadsstatistik, de sista uppgifterna produceras gällande december 2014 (publicering i februari 2015).
 • Personresurser inom vetenskap och teknologi: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2012 (publicerats i mars 2014).
 • Lönsamhetsundersökningar: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2013 (publicering i november 2014).
 • Statistik över arbetskonflikter: Statistiken produceras inte längre efter uppgifterna för år 2012 (publicering i april 2014).
 • Valstatistik (europaparlamentsval, kommunalval, presidentval, riksdagsval): Statistiken produceras inte fr.om. början av år 2015.

2. Statistikgrenar vars publicering planeras att skäras ned:

 • Bostadsaktiebolagens ekonomistatistik: En väsentlig nedskärning av det datainnehåll som publiceras (preciseras under hösten).
 • Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter: statistikuppgifterna produceras nästa gång först år 2017 (uppgifter för åren 2013–2015), hittills har uppgifterna publicerats årligen.
 • Avfallsstatistik: statistiken ändras så att den utkommer vartannat år (nu årligen). Dessutom upphör produktionen av preliminära uppgifter.
 • Växthusgaser: produktionen och publiceringen av regionala växthusgasutsläpp upphör. Uppgifterna för år 2013 produceras inte längre regionvis.
 • Omsättning inom handeln: publiceringen av månatliga preliminära uppgifter upphör, den egentliga månadsstatistiken kvarstår.
 • Omsättning inom servicebranschen: i fortsättningen publiceras uppgifterna bara kvartalsvis (nu månadsvis). Eventuellt upphör statistiken helt.
 • Omsättningsindex för industrin: i fortsättningen publiceras uppgifterna bara kvartalsvis (nu månadsvis). Eventuellt upphör statistiken helt.
 • Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi: En väsentlig nedskärning av det datainnehåll som publiceras (preciseras under hösten) ur lantbrukarnas system, stora gårdar).
 • Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: i fortsättningen görs ingen separat publikation av index för januari och juli, publiceras bara kvartalsvis.
 • Producentprisindex för lantbruk: i fortsättningen görs ingen separat publikation av index för januari och juli, publiceras bara kvartalsvis.
 • Miljöskatter: det datainnehåll som publiceras nedskärs och alla uppgifter publiceras på en gång under oktober–november, delpubliceringen i september upphör.

3. Produktionen av följande uppgifter som nu publiceras som statistik upphör i form av allmän samhällsstatistik. Uppgifterna producera i fortsättningen som avgiftsbelagda informationsprodukter, som kan beställas separat.

 • Kostnadsindex för lastbilstrafik
 • Kostnadsindex för busstrafik
 • Kostnadsindex för anläggningsmaskiner
 • Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar
 • Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik