IEA: Maailman energiatulevaisuus vaatii uusia politiikkatoimia

  1. Nykyistä menoa - uusia vaihtoehtoja
  2. Energian kysynnän trendit ja tarvittavat politiikkatoimet
  3. Ydinvoima, öljy, kaasu, hiili, biopolttoaineet...
  4. Kansainvälistä yhteistyötä ja panostuksia t&k-työhön

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kim Fyhr toimii ylitarkastajana kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastolla ja vastaa IEA:han liittyvien asioiden koordinoinnista. Artikkeli julkaistu TilastokeskuksenTieto&trendit-lehdessä 12/2007

Energiakysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut merkittävästi kansainvälisessä politiikassa. Eri kansainvälisillä foorumeilla käydään jatkuvaa korkean poliittisen tason keskustelua energian huolto- ja toimitusvarmuudesta, ilmastonmuutoksen edellyttämistä toimista, energia-alan investointien lisäämistarpeesta, energiatehokkuudesta ja energialähteiden valintaan liittyvistä kysymyksistä. Samalla myös tiedeyhteisö ja julkinen sekä yksityinen sektori pyrkivät osaltaan ratkaisemaan näitä koko maailman väestön, ympäristön, talouden ja sosiaalisten olosuhteiden kannalta tärkeitä kysymyksiä.

Johtavien teollisuusmaiden ryhmä G8:n huippukokouksissa Gleneaglesissa ja Pietarissa, G8-maiden valtionpäämiehet pyysivät OECD-perheeseen kuuluvaa kansainvälistä energiajärjestö IEA:ta (International Energy Agency) "antamaan neuvoja vaihtoehtoisista energiaskenaarioista ja strategioista, joilla pyritään puhtaaseen, älykkääseen ja kilpailukykyiseen energiatulevaisuuteen". IEA pyrkii vastaamaan myös tähän pyyntöön laajassa katsauksessaan World Energy Outlook (WEO) 2006.

Nykyistä menoa - uusia vaihtoehtoja

IEA julkaisee vuosittain katsauksen maailman energiakysymyksistä ja energian tulevaisuudennäkymistä. Katsauksessa käsitellään joka toinen vuosi laajemmin jotakin energiasektorin erityiskysymystä ja joka toinen vuosi päivitetään yleinen maailman energianäkymä. Vuoden 2006 katsaus on nyt vuorollaan tällainen arvio yleisestä energiatilanteesta.

Lontoossa viime vuoden marraskuussa julkistettu katsaus rakentuu seuraavasti: Perinteiseen tapaan katsaus esittelee kaksi erilaista vuoteen 2030 tähtäävää tulevaisuuden skenaariota. Niin sanottu business as usual -skenaario eli viiteskenaario (Reference Scenario) ottaa arviossaan huomioon ne hallitusten politiikat ja toimet, jotka on hyväksytty vuoden 2006 puoliväliin mennessä.

Sen sijaan tehostettujen politiikkatoimien vaikutuksia kuvaavassa vaihtoehtoskenaariossa (Alternative Policy Scenario) tuodaan esille miten globaalit energiamarkkinat kehittyisivät, jos hallitukset toteuttaisivat kaikki ne energiaturvallisuuteen ja energiakysymyksistä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin liittyvät politiikkatoimet, joita ne tällä hetkellä harkitsevat. Vaihtoehtoskenaariossa esitetty energian kysyntä maailmassa on vuonna 2030 noin 10 prosenttia pienempi kuin viiteskenaarion mukainen luku. Käytännössä erotus vastaa suurin piirtein Kiinan nykyistä energian kulutusta, joten kyseessä on erittäin merkittävä ero.

Näiden skenaarioiden lisäksi vuoden 2006 katsaus pureutuu tarkemmin kuuteen ajankohtaiseen globaaliin energiasektorin kysymykseen: 1) korkeiden energiahintojen vaikutukset talouteen, 2) öljy- ja kaasuinvestointien tilanne, 3) ydinvoiman mahdollisuudet, 4) biopolttoaineiden näkymät, 5) energia ruuanlaitossa kehitysmaissa ja 6) Brasilian energianäkymät.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 17.4.2007