IEA: Maailman energiatulevaisuus vaatii uusia politiikkatoimia

  1. Nykyistä menoa - uusia vaihtoehtoja
  2. Energian kysynnän trendit ja tarvittavat politiikkatoimet
  3. Ydinvoima, öljy, kaasu, hiili, biopolttoaineet...
  4. Kansainvälistä yhteistyötä ja panostuksia t&k-työhön

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Energian kysynnän trendit ja tarvittavat politiikkatoimet

Maailman energianäkymistä vuoteen 2030 WEO-katsaus toteaa seuraavaa: Ilman uusia politiikkatoimia maailman energian kysyntä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 53 prosenttia nykyhetkestä. Yli 70 prosenttia tästä kasvusta tulee kehittyvistä maista, ensi sijassa Kiinasta ja Intiasta. Kehittyvien maiden väestön nopeasta kasvusta ja lisääntyvästä energian tarpeesta johtuen tulevaisuudessa tapahtuu energian kysynnän maantieteellinen siirtymä, sillä kehittyvien maiden oma energian tuotanto ei riitä vastaamaan niiden alati kasvavaa energian tarvetta.

Öljyn ja kaasun tuonti Aasian kehittyviin maihin kasvaa nopeammin kuin maailman energian kysynnän kasvu keskimäärin, ja näiden maiden riippuvuus tuontienergiasta kasvaa erittäin voimakkaasti. Tämä tendenssi vahvistaa muiden maiden energiatoimitusten haavoittuvuutta ja lisää energian hintakriisien mahdollisuutta. Viiteskenaarion mukaan maailma tulee entistä riippuvaisemmaksi Lähi-idän OPEC-maiden ja Venäjän öljyn tuotannosta.

Vain voimakkaat politiikkatoimet voivat siirtää maailman kestävämmälle energiauralle. Eniten maailman energian kysyntään ja hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Kiinassa toteutettavat politiikkatoimet. Eniten energian säästöä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä saadaan aikaan keskittymällä ensinnäkin tiukentamaan Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Kiinassa ajoneuvojen polttoaineiden, rakennusten ja laitteiden energiatehokkuusstandardeja ja toisaalta lisäämällä uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman osuutta sähköntuotannossa.

Näitä toimia toteutettaessa myös siirrytään tehokkaimmin pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja edistetään energiaturvallisuutta. Yllä mainitut toimet ovat myös kustannustehokkaita. Vaadittavat investoinnit ovat kalliita, mutta ne maksavat itsensä takaisin säästyneinä polttoainekustannuksina. Investoinnit ennen kaikkea energian kulutuksen tehostamiseen ovat yleensä tässä suhteessa tehokkaampia kuin investoinnit energian tuotannon tehostamiseen. Investoinnit sähkölaitteiden energiatehokkuuteen ovat erityisen taloudellisia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 17.4.2007