Autoilu vihertyy

  1. Autoilun energiatehokkuudessa paljon parannettavaa
  2. Tukea ympäristöystävällisemmälle tekniikalle
  3. Valmistajien tavoitteena nollapäästöinen vetyauto
  4. Suomen autovero vihertyi hieman

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suomen autovero vihertyi hieman

Suomessa autoverotusta muutettiin vuoden 2008 alussa hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Hiilidioksidipäästöjen mukaan porrastetulla autoverolla haluttiin ohjata kuluttajat ostamaan vähemmän polttoainetta kuluttavia automalleja. Käytännössä kuitenkin vasta yli 9,4 litraa sadalla kilometrillä kuluttavien bensiiniautojen ja yli 8,5 litraa kuluttavien dieselautojen verotus nousi. Samalla autoveron tasoa alennettiin kuudenneksella, jotta autokannan uusiutuminen nopeutuisi. Lisäksi vuodesta 2010 alkaen autojen vuotuiset käyttömaksut perustuvat polttoaineen kulutukseen.

Verotuksen muutos suosii erityisesti dieselautoja. Verouudistusta tehtäessä ei kuitenkaan huomioitu, että dieselmoottorit tuottavat bensiiniautoihin nähden kymmenkertaisesti typenoksideja ja ihmisille vaarallisia pienhiukkaspäästöjä. Monissakaan dieselautoissa ei ole vielä kalliina pidettyä hiukkassuodatinta, joka laskisi pienhiukkaspäästöt lähes nollaan. Erityisesti Helsingissä, missä ilmanlaadun raja-arvot jo nykyisellään ylittyvät, veromuutos saattaa merkitä ilmanlaadun huomattavaa heikentymistä.

Hybridi- ja vetyautoja verouudistus ei suosinut. Jos aiempi autoverotus nosti nämä uutta teknologiaa hyödyntävät autot ostohinnaltaan useimpien autonostajien ulottumattomiin, ei uudistuksen lievä hiilidioksidiporrastus tilannetta kovin paljoa korjannut. Jotta verotus ohjaisi selkeästi ympäristöystävällisiin valintoihin, pitäisi veroporrastuksen olla merkittävästi suurempi.

Ongelmaksi näyttää lopulta muodostuvan se, että liikennemäärien jatkuva kasvu näyttää kumoavan kaikki autoilun energiatehokkuuden parannukset. Onkin syytä vakavasti pohtia kuinka henkilöautoilua voitaisiin vähentää. Jotta ajomäärää vähenisivät, pitäisi olla taloudellisesti mahdollista asua niin lähellä työpaikkaa ja palveluja, että ne olisivat pääsääntöisesti saavutettavissa kävellen tai raideliikenteellä. Julkisen liikenteen, kävelemisen ja pyöräilyn lisääminen olisi tärkeää. Tämä vaatii uudenlaista yhteiskuntasuunnittelua, joka tukee tätä tavoitetta.

Lähteitä:
HE 146/2007, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta.
IPCC, Summary for Policymakers of the Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report. Draft copy. 16 November 2007.
Motiva Oy, Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot. Treatise -projekti. Helsinki 2006.
VTT Lipasto. LIISA2006 -laskentajärjestelmä.
VTT, Energy use, Visions and Technology Opportunities in Finland. Helsinki 2007.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.2.2008