Moni yritys tekee ilmastonmuutoksella jo bisnestä

  1. Asiakkaiden vaatimukset, yritysten vastuu
  2. Taantumalla ja neuvottelujen takkuilulla omat vaikutuksensa
  3. Murroksesta uusiin ympäristöstrategioihin ja ilmastobisnekseen
  4. Katseet suunnattava pitkälle tulevaisuuteen
  5. Kuinka tutkimus toteutettiin?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kuinka tutkimus toteutettiin?

Tulokset perustuvat kirjoittajan lopputyöhön Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksen Master of Environmental Management & Responsible Business -koulutusohjelmassa. Lopputyö on osa vastuullisen yritystoiminnan verkoston Finnish Business & Societyn (FiBS) ilmastonmuutosprojektia. Empiirinen osa, "Ilmastonmuutos ja asiakas - Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi?" -verkkohaastattelu, toteutettiin ensisijaisesti FiBSin 5.11.2009 järjestämää "CSR Forum Finland 09 - *Ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena*" -seminaaria varten.

Tutkimus suoritettiin verkkohaastatteluna 15.9. - 5.10.2009 välisenä aikana. Teknisenä toteuttajana toimi Fountain Park (www.fountainpark.com). Verkkohaastattelu sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä, jotka käsittelivät ilmastonmuutosta liiketoimintamahdollisuutena asiakasnäkökulmasta.

Tutkimus lähetettiin noin 1 300 eri yrityksen edustajille. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 90, joista 70 prosenttia oli business-to-business-liiketoimialueelta, yhdeksän prosenttia business-to-consumer-liiketoimialueelta ja 21 prosenttia joltakin muulta liiketoimialueelta. Vastaajista yli puolet, 53 prosenttia, työskentelee suurissa yrityksissä, 22 prosenttia pienissä yrityksissä ja 14 prosenttia keskisuurissa yrityksissä.

Teollisuus sekä it- ja viestintäala parhaiten edustettuina

Edustetuimpina toimialoina verkkohaastattelussa olivat teollisuus ja informaatio- ja viestintäala (molemmista vastaajia 18 prosenttia). Muut toimialat jakautuivat tasaisesti rakentamis- ja kiinteistöalaan, hallinto- ja tukipalveluihin, tukku- ja vähittäiskauppaan, logistiikkaan sekä rahoitus- ja vakuutustoimintaan, joissa kussakin vastaajia oli neljä prosenttia. Majoitus-, ravitsemus- ja matkailualan vastaajia oli kaksi prosenttia.

Johtoporras, markkinointi- ja viestintäihmiset vastasivat innokkaimmin

Neljäsosa (26 %) vastaajista toimi johtamistehtävissä. Seuraavaksi eniten vastaajia, 21 prosenttia, toimi markkinointi- ja viestintätehtävissä. Vastaajista 14 prosenttia toimi konsultointi- ja tukipalveluissa ja 12 prosenttia kehittämis- ja strategisen suunnittelun tehtävissä. Henkilöstöhallinnosta vastaajia löytyi seitsemän prosenttia. Liikkeenjohdossa, ostossa ja myynnissä sekä tuotekehityksessä toimi kussakin tehtäväkentässä kaksi prosenttia vastaajista ja tuotannossa yksi prosentti. Vastaajista 12 prosenttia ei kuulunut mihinkään annettuun toimialueeseen.

Suuryritykset enemmistönä

Enemmistövastaajista edusti business-to-business -markkinoilla toimivia yrityksiä sekä suuryrityksiä, joilla yleensä on paremmat resurssit käytettävissään kuin pk-yrityksillä. Tämä voi osaltaan selittää näinkin korkean prosenttiluvun (70 %) ilmastonmuutoksen huomioonottamisessa.

Lisäksi voidaan olettaa, että verkkohaastatteluun vastanneet ovat keskimääräistä kiinnostuneempia ilmastonmuutos- ja ympäristöasioista sekä vastuullisesta liiketoiminnasta, sillä haastatteluun kutsuttujen joukossa olivat mukana myös kaikki vastuullisen yritystoiminnan verkoston FiBSin jäsenyritykset.

Tutkimusraportti on saatavilla sekä FiBSin (www.fibsry.fi) että verkkohaastattelun teknisen toteuttajan Fountain Park Oy:n (www.fountainpark.com) kotisivuilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 25.2.2010