EU:n asetus määrää lähivuosien tahdin Suomessa

  1. Seuraava asetus jo valmisteilla
  2. Ympäristötilinpito mittaa kehityksen kestävyyttä
  3. Kuvauskohteena ympäristön ja talouden vuorovaikutus

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ympäristötilinpito mittaa kehityksen kestävyyttä

Stilitz-Sen-Fitoussi-komitea julkaisi vuonna 2009 raporttinsa, jota käsiteltiin tarkemmin Tieto&trendit-lehden marraskuussa 2009 ilmestyneessä numerossa (7/2009). Raportin ilmestymisen jälkeen edistyksen, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittaamista on pohdittu lukuisissa ryhmissä eri puolilla maailmaa. Suomessa toiminut, valtioneuvoston kanslian asettama asiantuntijaryhmä julkaisi raporttinsa Bkt ja kestävä hyvinvointi kesäkuun alussa 2011. Työn jatkaminen on mukana Kataisen hallituksen ohjelmassa. Työ jatkuu hyvinvoinnin mittariston ja Findikaattori.fi -palvelun kehittämisenä, lisäksi ehdotetaan käynnistettäväksi koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin tilaa arvioiva korkean tason foorumi, jossa tuotetaan avainviestejä poliitikoille.

Kansainvälinen tilastoyhteisö muodosti keväällä 2010 yhteisen ryhmän selvittämään edistyksen, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittaamista. Kestävän kehityksen osalta ryhmä tarjoaa käsitteelliseksi perustaksi ns. pääoma-tarkastelutapaa, jossa kestävyyttä arvioitaisiin pääoman neljän lajin – luontopääoman, sosiaalisen pääoman, inhimillisen pääoman ja taloudellisen pääoman – säilymisenä sukupolvelta toiselle. Ympäristön kestävyyden mittaamisessa ryhmä luottaa vahvasti ympäristötilinpitoon, josta suuri osa tarvittavista indikaattoreista on johdettavissa.

Ryhmä esittää, että Euroopan tilastojärjestelmä (ESS) jo ensi vaiheessa (2011–2014):

  • kehittäisi energiatilinpitoa nykyisten energiatilastojen perustalta ja johtaisi indikaattoreita siltä pohjalta, esimerkiksi energian käyttöä toimialoittain.
  • kehittäisi edelleen ilmaston muutokseen liittyviä indikaattoreita, käyttäen tilipidosta saatuja tietoja.
  • parantaisi ilmastoon liittyvien indikaattoreiden ajantasaisuutta kehittämällä varhaisia arvioita hiilidioksidipäästöistä, jotka perustuisivat energian kuukausitilastoihin.
  • tuottaisi säännöllisesti ympäristövaikutuksilla laajennettuja panos-tuotostauluja selvittääkseen maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen ja ilman saastumisen "kuluttajanäkökulmaa".
  • selvittäisi mahdollisuuksia kehittää edelleen raaka-aineiden kulutuksen indikaattoria.

Tuloksena olisi joukko mielenkiintoisia indikaattoreita, kuten energiankulutus ja energiatehokkuus toimialoittain, toimialojen hiili-intensiteetit, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät menot ja päästöt, jotka ovat sitoutuneet tuontiin.

Seuraavina vuosina kehitystyötä jatkettaisiin monilla muilla ympäristötilinpidon alueilla ja soveltamalla tilinpidon tietoja ympäristön kestävyyden mittariston luomiseen. Esitettävät asiat eivät ole uusia eivätkä outoja, niistä on tehty jo monia selvityksiä ja kokeiluja. Jatkuvan tuotannon aloittaminen on kuitenkin suuri ponnistus, joka vaatii paljon enemmän resursseja kuin pelkkä asetuksen toimeenpano.

Euroopan komissio hyväksyi 20. syyskuuta resurssitehokkaan kasvun etenemissuunnitelman, jolla Euroopan talous muutetaan kestäväksi taloudeksi vuoteen 2050 mennessä. Suunnitelma edellyttää, että pikaisesti kehitetään selkeitä tavoitteita ja indikaattoreita, jotka lisäävät ennustettavuutta ja avoimuutta. Haasteita ympäristötilinpidolle siis riittää.

Suorien luonnonvarapanoksien käyttö henkeä kohti 2007

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot asukasta kohti

Kuvioiden lähde: Eurostat; Ympäristötilasto vuosikirja 2011, Tilastokeskus

Lähteitä

Bkt ja kestävä hyvinvointi. Yksi luku ei riitä suomalaisen yhteiskunnan tilan kuvaamiseen. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 12/2011.
http://vnk.fi/julkaisukansio/2011/r1211_bkt/PDF/fi.pdf

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) N:o 691/2011, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan ympäristötilinpidosta.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0001:0016:FI:PDF

Hamunen-Kolttola-Sauli:"Yksi luku ei riitä hyvinvoinnin mittariksi", Tieto&trendit 7/2009, Tilastokeskus. http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-11-10_001.html

Kolttola: "Kestävyyden mittareita laaja kirjo", Tieto&trendit 7/2009, Tilastokeskus. http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-11-10_004.html

Millenium Ecosystem Assessment. http://www.maweb.org

Roadmap to a Resource Efficient Europe. COM(2011) 571 final. Brussels, 20.9.2011
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

Stiglitz-Sen-Fitoussi: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress 2009. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

 

______________________________________________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.2.2012