EU:n asetus määrää lähivuosien tahdin Suomessa

  1. Seuraava asetus jo valmisteilla
  2. Ympäristötilinpito mittaa kehityksen kestävyyttä
  3. Kuvauskohteena ympäristön ja talouden vuorovaikutus

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kuvauskohteena ympäristön ja talouden vuorovaikutus

Ympäristötilinpitojärjestelmät kuvaavat ympäristön ja talouden vuorovaikutusta, kuten luonnonvarojen käyttöä kansantaloudessa ja päästöjä taloudesta ympäristöön. Kuvaus tehdään niin, että se on yhteensopiva kansantalouden tilinpidon kanssa. Rahan asemasta mitataan usein fyysisiä suureita – painoa, tilavuutta, pinta-alaa, energiaa jne. Rahaakin käytetään ympäristötilinpidossa mittarina silloin, kun mitataan ympäristönsuojelun kustannuksia, ympäristöön liittyviä veroja tai ympäristöliiketoimintaa. Kansantalouden tilinpidosta poiketen ympäristötilinpidossa tilastoidaan myös asioita, jotka ovat markkinatalouden ulkopuolella, kuten ilman ja vesien saastumista ja jätteiden kertymistä.

Ympäristötilinpito laajentaa kansantalouden tilinpidon kuvausaluetta. Kansantalouden tilinpito on kehittynein tilastojärjestelmä, mutta se kuvaa vain markkinataloutta ja mittayksikkönä on yleensä vain raha. Raha voi olla myös esitetty kiintein hinnoin niin, että inflaation vaikutus on poistettu. Työpanos ja työvoiman määrä esitetään kuitenkin kansantalouden tilinpidossakin työtunteina ja henkilöinä.

Valmiit mallit ovat jo olemassa

Ympäristö- ja luonnonvaratilinpitojärjestelmien kehittäminen on alkanut jo 1970-luvulla vuoden 1973 öljykriisin jälkeen. Suomessa kehitystyö aloitettiin jo 1985 Luonnonvarainneuvoston aloitteesta. Esikuvana oli Norjan järjestelmä, jonka kehitystyö oli aloitettu edellisellä vuosikymmenellä. Eurostat kehitti Euroopan ympäristötilinpitoa voimakkaasti jo 1990-luvulla.

YK on julkaissut ympäristötilinpidosta jo kaksi käsikirjaa: vuoden 1993 painoksen ja vuoden 2003 painoksen. Kolmas käsikirja ilmestyy ensi keväänä. Englanniksi järjestelmää kutsutaan virallisesti ympäristön ja talouden tilinpidoksi. Kansantalouden tilinpidon näkökulmasta ympäristötilinpitoa on kutsuttu satelliittitilinpidoksi. Satelliittitilinpidoissa kansantalouden tilinpidon käsitteistön avulla kuvataan tarkemmin jotain suppeampaa yhteiskunnan aluetta. Esimerkiksi matkailusta ja kulttuurista on tehty satelliittitilinpitoja. Termi ei välttämättä kuvaa osuvasti ympäristötilinpitoa, koska se on muita järjestelmiä olennaisesti laajempi ja monimutkaisempi ja sisältää myös osia, joissa kansantalouden tilinpidon käsitteitä laajennetaan.

Ympäristötilinpidon tilit kuvaavat luonnonvarojen varantoja ja virtoja, ympäristön kulumista ja pilaantumista sekä ympäristönsuojelua kansantaloudessa. Ympäristötilinpidossa on kolmenlaisia tilejä:

  1. tilejä jotka kuvaavat kansantalouden materiaali- ja energiavirtoja ja -varantoja,
  2. tilejä jotka tarkentavat kansantalouden tilinpidon rahamittaista kuvausta yksityiskohtaisemmilla tiedoilla ympäristöön liittyvistä rahavirroista sekä
  3. rahamittaisten ja fyysisten tilien yhdistelmiä.

EU:n asetuksessa ilmapäästöjen tilit ovat yhdistelmätilejä, kansantalouden materiaalivirrat esitetään vain fyysisissä yksiköissä ja toimialoittaiset ympäristöverot esitetään vain rahassa.

Vuoden 1993 käsikirja painotti vielä luonnonvarojen ehtymisen ja ympäristön pilaantumisen arvottamista ja mukautettuja kansantalouden tilinpidon makroindikaattoreita, esimerkiksi "ympäristökorjattua kansantuloa". Ne ovat uusissa laitoksissa jääneet toissijaiseen asemaan. Niitä voidaan tehdä ympäristötilinpidon tietojen pohjalta, mutta monien tilastoammattilaisten mielestä tehtävä sopii paremmin tutkimuslaitoksille kuin tilastovirastoille. Arvottamisessa joudutaan tekemään paljon hypoteettisia oletuksia, ja tilastoviranomaiset pysyisivät mieluiten vain kiistattomissa tosiasioissa.

Ympäristötilinpidon rakenne

Kuvausalue
Tilinpidon periaate Luonnonvarat (varannot) Kuluminen/pilaantuminen (virrat) Ympäristönsuojelu
Fyysinen tilinpito Luonnonvarojen taseet, SNA:n varantokäsitteen laajennus Talouden ainevirtatilinpito, (MFA)
Yhdistelmätilinpito Fyysiset / rahamääräiset panos-tuotos-analyysit, Kuormitustilinpito (NAMEA)
Rahamääräinen tilinpito, SNA:n tarkennukset Varantojen arvot Ympäristönsuojelumenot,
ympäristöliiketoiminta,
ympäristöverot ja -tuet
Rahamääräinen tilinpito,
SNA:n muunnelmat
Luonnonvarojen ja ympäristön kulumisen arvottaminen, mukautetut kansantalouden makroindikaattorit, jalanjälki-indikaattorit

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.2.2012