De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Köpta material och förnödenheter

Med köpta material och förnödenheter avses de råvaror, halvfabrikat, tillsatsvaror och förnödenheter som företaget köpt externt under kalenderåret och som är avsett att användas inom produktionen. Värde och volym efterfrågas.
Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa