De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Statistikenhet

Statistikenhet är en statistisk primärenhet, som statistikföringen gäller, dvs. en enhet från vilken uppgifterna samlas in. I statistiken över företagens strukturer består statistikenheten antingen av ett självständigt företag eller företagets arbetsställe.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Statistikenhet är företag eller arbetsställe som har industri som huvudsaklig näringsgren (TOL 2008 huvudklass B eller C). På så sätt omfattar enkäten också arbetsställen inom icke-industriella företag som bedriver industriell verksamhet. De minsta industriföretagen har avgränsats från statistikens population och enkätens urvalsram. Mera om enkätramen och -populationen samt däri ingående urvalsdel finns i statistikens kvalitetsbeskrivning i punkt 2 Metodbeskrivning av statistikundersökningen.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

NoneDefintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa