De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagsregistrets administrativa datamaterial

Största delen av uppgifterna i företagsregistret fås ur administrativt material. Uppgifterna i det administrativa materialet som används av företagsregistret samlas in från skatteförvaltningens register och från administrativt datamaterial från vissa andra offentliga myndigheter som, patent- och registerstyrelsen, tullstyrelsen, statskontoret, Finlands Bank och kommunernas pensionsförsäkring.

Enheterna i företags- och arbetsställeregistret tas i första hand från skatteförvaltningens kunddatabas (mervärdesskattskyldiga för affärsverksamheten, arbetsgivare, införda i förskottsuppbördsregistret). Statens ämbetsverksenheter fås ur statskontorets register över myndigheter. Kommunernas verksamhetsenheter fås ur kommunernas pensionsförsäkrings register.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa