Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietotekniikan käyttö yrityksissä

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/icte/
Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä liiketoimintaa. Tietojen perusteella voidaan tarkastella tietoyhteiskuntaa yritysten näkökulmasta. Tilasto on lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004). Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EY) n:o 808/2004 ja 1006/2009 sekä vuosittaisiin komission asetuksiin, esim. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.

Tietosisältö

Tietoja yritysten tietotekniikan käytöstä ja sähköisestä liiketoiminnasta. Esim. Internet, laajakaista, kotisivut, kotisivuilla tarjotut palvelut, verkkokauppa, EDI.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytettävät luokitukset ovat:

  • toimiala
  • yrityksen suuruusluokka.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään yrityskyselyllä. Tilasto tuotetaan otokseen perustuvana yrityskyselynä. Otantamenetelmänä on ositettu yksinkertainen satunnaisotanta. Pääasiallisin tietojen toimitustapa on sähköinen lomake. Tulokset korotetaan vastaamaan kaikkia tutkittujen toimialojen ja suuruusluokkien yrityksiä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto valmistuu vuosittain marraskuussa ja kuvaa suurimmalta osin saman vuoden tammikuun tilannetta. Joiltain osin kuvaus koskee edellistä vuotta. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Tuotettu vuodesta 1998 alkaen. Tiedot eri vuosilta eivät ole kaikin osin täysin vertailukelpoisia. Pisimmät aikasarjat vuodesta 1999 alkaen. Sisältö vaihtelee vuosittain.

Asiasanat

internet, matkapuhelimet, tietokoneet, tietoliikenneverkot, tietosuoja, tietotekniikka, tietoturva, tietoyhteiskunta, verkkokauppa, viestintätekniikka, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/icte/yht.html


Päivitetty 28.02.2017