Användning av datateknik i företag

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/icte/index_sv.html
Ämnesområdet: Vetenskap, teknologi och informationssamhället
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver företagens användning av datateknik och elektronisk affärsverksamhet. Med hjälp av uppgifterna kan man studera informationssamhället ur företagens synvinkel. Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004). Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004 och 1006/2009 samt på årliga förordningar från kommissionen, t.ex. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om användningen av datateknik och elektronisk affärsverksamhet. T.ex. Internet, bredband, hemsidor, tjänster på hemsidor, näthandel, EDI.

Klassificeringar

I statistiken används följande klassificeringar:

  • näringsgren
  • företagets storleksklass.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in med en företagsenkät. Statistiken produceras som en företagsenkät baserad på urval. Urvalsmetoden är ett obundet stratifierat slumpmässigt urval. Uppgifterna lämnas huvudsakligen med en elektronisk blankett. Resultaten upphöjs att motsvara alla företag i de undersökta näringsgrenarna och storleksklasserna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken färdigställs årligen i november och beskriver till största delen situationen i januari samma år. Till vissa delar gäller beskrivningen föregående år. Exakt datum anges i statistikkalendariet på adressen http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index_sv.html.

Tidsserie

Framställts fr.o.m. år 1998. Uppgifter från olika år är inte till alla delar helt jämförbara. De längsta tidsserierna fr.o.m. år 1999. Innehållet varierar årligen.

Nyckelord

datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, företag, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, telekommunikationsnät

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/icte/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.02.2017