Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tti/
Aihealue: Teollisuus
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Teollisuuden tuotantotilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä tietoja myydystä tuotannosta ja kokonaistuotannosta. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai niiden toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C).

Tietosisältö

Kaikista yrityksen / toimipaikan valmistamista tavaroista kysytään yrityksen ulkopuolelle kalenterivuoden aikana myytyjen tavaroiden ja teollisten palveluiden arvo- ja määrätiedot. Määrätietojen mittayksiköt on määritelty hyödykekohtaisesti. Erikseen määritellyistä tuotteista kysytään lisäksi kokonaistuotannon määrätiedot (aluksista kokonaistuotannon arvo).

Tiedot kerätään yrityksiltä tai yritysten toimipaikoilta. Tiedot kuvaavat kalenterivuonna Suomessa tapahtunutta tuotantoa. Toimipaikalla tarkoitetaan taloudellista yksikköä, jossa saman omistajuuden tai valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mahdollisimman samanlaisten tavaroiden ja palvelujen tuotantoa tavallisimmin yhdellä sijaintipaikalla.

Koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja, tilastojen käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt. Luottamuksellisuudesta lähemmin Teollisuustuotantotilaston laatuselosteen kohdassa 5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008 ja ko. tilastovuoden PRODCOM-tuotantonimikkeistö kansallisin täydennyksin.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään lomaketiedusteluna web-lomakkeella.Tiedustelussa ovat mukana kaikki vähintään 10 henkilön teollisten yritysten teolliset toimipaikat sekä vähintään 20 henkilön ei-teollisten yritysten teollisuuteen kuuluvat toimipaikat (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C). Tarkemmin tiedustelun kehikko, tiedustelujoukko ja siihen sisältyvä otososa on kuvattu tilaston laatuselosteessa, kohdassa 2 Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan marras-joulukuun vaihteessa tilastovuotta seuraavana vuonna.

Aikasarja

Tietojen vertailukelpoisuutta heikentävät tuotantonimikkeistön vuosittaiset tarkistukset. Varsinkin tilastovuosien 2007 ja 2008 välillä tapahtunut, toimialaluokituksen uudistuksesta aiheutunut kaikkien nimikekoodien vaihtuminen hankaloittaa vertailua.

Samassa yhteydessä Kustantaminen (TOL 2002: 22 osa; TOL 2008: 58-59 osa, pääluokkaan J), Hissien, liukuportaiden sekä nosto- ja siirtolaitteiden asennus, kunnossapito ja huolto (TOL 2002: 29220; TOL 2008: 43292, pääluokkaan F) ja Kierrätys (TOL 2002: 37; TOL 2008: 38 osa, pääluokkaan E) siirrettiin pois teollisuudesta. Lisäksi Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (TOL 2008: 33, pääluokka C) luokiteltiin teollisuuden sisällä omiin 33-alkuisiin nimikkeisiinsä.

Vuotta 1997 aikaisempiin vuosiin tietoja ei voida luotettavasti verrata, koska sekä käytetty tuotantonimikkeistö että tuotannon käsitteet muuttuivat. Vuoden 1997 tilastosta alkaen otettiin käyttöön nykyinen PRODCOM-pohjainen nimikkeistö ja uudet tuotannon käsitteet: myyty tuotanto ja lisäksi erikseen määritellyissä nimikkeissä kokonaistuotanto. Vuotta 1997 edeltäviltä vuosilta teollisuuden hyödykeluokat perustuivat ulkomaankauppatilaston (Tulli) HS-tavaranimikkeistöön. Näistä tiedoista voi kysyä Yhteystiedot-kohdassa mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Asiasanat

hyödykkeet, jalostus, kaivostoiminta, louhinta, PRODCOM-nimikkeistö, tavarat, teollisuus, teollisuustuotanto, toimialat, tuotanto, tuotteet, valmistus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tti/yht.html


Päivitetty 04.10.2019