Industriproduktion

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tti/index_sv.html
Ämnesområdet: Industri
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Industrins produktionsstatistik omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur. Uppgifterna samlas in årligen från företagen eller deras arbetsställen (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral B samt tillverkning C).

Uppgiftsinnehåll

Värde- och volymuppgifter frågas om varor som sålts till en köpare utanför företaget och som företaget/arbetsstället tillverkat. Måttenheterna för fysiska volymuppgifter varierar efter varunomenklatur och antalet måttenheter är något under 40. Dessutom frågas efter volymuppgifter om totalproduktionen för vissa särskilt definierade produkter (för fartyg värdet av totalproduktionen).

Uppgifterna samlas in från företag eller företagens arbetsställen. Uppgifterna beskriver den produktion som skett i Finland under kalenderåret. Med arbetsställe avses en ekonomisk enhet där man under samma ägande eller övervakning, vanligen på en ort, bedriver produktion av varor och tjänster som är så lika varandra som möjligt.

Eftersom materialet på enhetsnivå innehåller uppgifter som beskriver affärsverksamheten gäller de allmänna sekretessbestämmelserna för användning och utlämning av statistik. Den statistik som uppgjorts på basis av materialet är offentlig.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008 och den produktionsinriktade nomenklaturen PRODCOM.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in med hjälp av en enkätblankett. Det har varit möjligt att lämna uppgifter antingen på pappersblankett eller fr.o.m. statistikåret 2005 på en blankett för elektronisk datainsamling. I enkäten eller i dess ram deltar alla industriella arbetsställen inom industrin med minst 10 anställda samt arbetsställen inom industrin med minst 20 anställda som hör till icke-industriella företag (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral B samt tillverkning C). Enkätramen, populationen och därmed förknippad urvalsdel har beskrivits närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning i punkt 2 Metodbeskrivning av statistikundersökningen.

Statistikmaterialet har tagits ut för tabellering ur databasen med enkäter om nyttigheter för produktionsuppgifter. I databasen finns okrypterade osummerade svarsuppgifter efter benämning och arbetsställe och de innehåller s.k. imputerade (uppskattade/kompletterade) uppgifter liksom också andra estimerade/uppskattade uppgifter.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

De preliminära uppgifterna (huvudsakligen för EU) färdigställs före utgången av juni året efter statistikåret. De reviderade uppgifterna publiceras i tabelldatabassystemet StatFin (Statistikcentralens avgiftsfria system för statistikinformation) i slutet av november samma år.

Tidsserie

Uppgifternas jämförbarhet försvagas av de årliga revideringarna av den produktionsinriktade nomenklaturen. Isynnerhet revideringen av näringsgrensindelningen 2007–2008 som gjorde att alla koder ändrades försvårar jämförelsen. Samtidigt flyttades förlagsverksamhet bort från tillverkning och reparation och installation av maskiner och apparater fördes till egna benämningar som börjar på siffran 33.

Däremot är det lättare att göra jämförelser mellan åren 1997 och 2007, även om ovan nämnda årliga revideringar gör det något svårare. Uppgifterna kan inte jämföras på ett tillförlitligt sätt med uppgifter före år 1997, eftersom både nomenklaturen och produktionsbegreppen har ändrats. Fr.o.m. statistiken för år 1997 infördes en nomenklatur baserad på PRODCOM samt nya produktionsbegrepp: såld produktion och dessutom, i vissa separat definierade beteckningar, totalproduktion. Uppgifterna är tillgängliga enligt HS-nomenklaturen (Harmonized Commodity Description and Coding System) för Finlands utrikeshandelsstatistik (Tullstyrelsen) för åren före år 1997.

Nyckelord

förädling, gruvdrift, industri, industriproduktion, nyttigheter, näringsgrenar, PRODCOM- nomenklatur, produkter, produktion, sprängning, tillverkning, utvinning av mineral, varor

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tti/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.10.2019