Volymindex för nybyggnad

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/urvoli/index_sv.html
Ämnesområdet: Byggande
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av det prismässiga värdet till fasta priser av nybyggnaden i förhållande till jämförelsetidpunkten, dvs. indexets basår. Som nybyggnad betraktas nybyggnad och utvidgning av byggnad som kräver bygglov.

Nybyggnad är en del av husbyggnad, som i statistiken indelas i nybyggnad och reparationsbyggande. Nybyggnad producerar nytt utrymme antingen i form av helt nya husbyggnader eller utvidgning av befintliga byggnader. Reparationsbyggande indelas i nationalräkenskaperna i ombyggnad och årliga reparationer.

Uppgiftsinnehåll

Indexserierna för volymindexet för nybyggnad grupperas efter byggnadstyp i bostadbyggande och övrigt byggande samt efter huvudsaklig byggare antingen i yrkesmässig byggverksamhet eller självbyggande. Indexserierna publiceras också med indelning efter byggnadstyp i bostadsbyggnader, affärs- och kontorsbyggnader, offentliga servicebyggnader, industri- och lagerbyggnader, industribyggnader och lantbruksbyggnader.

Klassificeringar

I volymindexet för nybyggnad indelas husbyggnadsobjekten i grupper efter användningsändamål i enlighet med byggnadsklassificeringen. Vilken grupp byggnaden hör till bestäms på basis av den verksamhet som bedrivs i lokaliteterna. Byggnadsklassificeringen upprätthålls av Statitikcentralen. För Statistikcentralens egen byggnadsklassificeringen finns ingen internationell rekommendation. Byggnadsklassificeringen 1994 följer i stor utsträckning CC-klassificeringen (Classification of Types of Constructions, CC, Version 19.3.1996. Eurostat, 1996.).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen erhåller uppgifter om byggnadsprojekt och byggskeden med omkring sju veckors eftersläpning. De fås på basis av uppgifterna om byggnader och lägenheter i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatabas. Primäruppgifterna om kubikmeterpriserna fås med hjälp av Kustannustieto–programmet, som hör till systemet för uträkning av husbyggnadskostnader och som upprätthålls av Haahtela-kehitys Oy.

I Finland kräver alla nya husbyggen tillstånd. De kommunala myndigheterna för byggkontroll följer med och samlar in uppgifter om byggnadsprojekt och hur projekten framskrider. Uppgifterna om byggnadsprojekt omfattar, utöver uppgifter om byggnadens egenskaper, också andra uppgifter såsom ort, byggsätt (element, byggt på plats) och huvudsaklig byggare (byggföretag, annan). Uppgifterna om byggskede omfattar uppgifter om månad och år för bygglovets beviljande, tidpunkten för start och färdigställande av projektet. Som starttidpunkt har definierats det år och den månad då grundbottensyn förrättats.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Publicering med omkring åtta veckors eftersläpning.

Tidsserie

Månatliga tidsserier 1990=100, 1995=100 och 2000=100. Volymindexet för nybyggnad har tidigare publicerats bara kvartalsvis under namnet volymindexet för husbyggande, det äldsta basåret är 1958=100.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/urvoli/yht_sv.html


Senast uppdaterad 08.03.2010