Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.3.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2017 till 242 000, dvs. 6 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent, medan det var 9,4 procent i februari året innan. Antalet sysselsatta var 8 000 fler än i februari året innan. Det fanns 4 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/02–2017/02, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/02–2017/02, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2017 till 2 390 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 8 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 8 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor lika många som i februari 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 67,3 procent, medan det året innan var 66,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,5 procentenheter till 67,4 procent från februari året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,7 procentenheter till 67,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2017 till 242 000 (felmarginal ±19 000), dvs. något färre än året innan. Av de arbetslösa var 137 000 män och 105 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 9,2 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 10,1 procent och för kvinnor 8,2 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i februari totalt 632 000. Av dem var 229 000 sysselsatta och 68 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 297 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 22,8 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 10,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i februari 2017 till 1 476 000, dvs. 4 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 159 000 dolt arbetslösa , dvs. 3 000 fler än i februari år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/02–2017/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/02 2017/02 2016/02 - 2017/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 110 4 108 0,0
Arbetskraft totalt 2 630 2 632 0,1
Sysselsatta 2 382 2 390 0,3
– löntagare 2 043 2 050 0,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 340 340 0,0
Arbetslösa 248 242 –2,4
Ej i arbetskraften 1 480 1 476 –0,2
– dolt arbetslösa 156 159 1,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,7 67,3 0,6
Relativt arbetslöshetstal 9,4 9,2 –0,2
Relativt arbetskraftstal 64,0 64,1 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 332 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 29 000 färre än i februari året innan.

Arbetslösheten sjönk i februari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–17 %), Södra Österbotten (12 %), Birkaland (–11 %) och Mellersta Finland (–10 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 23 000, vilket var 7 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 126 000 personer, dvs. 7 000 fler än i februari året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 41 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, vilket var 5 000 färre än i februari året innan. I februari anmäldes 57 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 färre än i februari året innan.

Förändringar 2016/02–2017/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/02 2017/02 2016/02 - 2017/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 361 332 –8,0
– arbetslösa längre än ett år 122 117 –3,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 119 126 5,9
– sysselsatta 19 22 15,2
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 25 6,5
– i arbets- och utbildningsprövning 13 12 –7,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 63 66 5,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 60 57 –3,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017,februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (439,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/02/tyti_2017_02_2017-03-21_tie_001_sv.html