Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.8.2018

Arbetslösheten minskade i juli jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 75 000 fler i juli 2018 än året innan. Antalet arbetslösa uppgick till 183 000, dvs. 24 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent och trenden för det relativa sysselsättningstalet 71,9 procent.

Relativt arbetslöshetstal och trenden för relativt arbetslöshetstal 2008/07–2018/07, 15–74-åringar

Relativt arbetslöshetstal och trenden för relativt arbetslöshetstal 2008/07–2018/07, 15–74-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mer om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2018 till 2 631 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 75 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 21 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 54 000 fler än i juli 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 74,1 procent, medan det året innan var 72,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,8 procentenheter till 75,4 procent från juli året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 3,4 procentenheter till 72,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2018 till 183 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 24 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 95 000 män och 88 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 6,5 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,9 procentenheter till 6,5 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,2 procentenheter till likaså 6,5 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juli totalt 618 000. Av dem var 353 000 sysselsatta och 37 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 390 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 9,4 procent, dvs. 2,2 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juli 2018 till 1 309 000, dvs. 43 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 119 000 dolt arbetslösa , dvs. 13 000 färre än i juli år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/07 – 2018/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/07 2018/07 2017/07 - 2018/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 115 4 123 0,2
Arbetskraft totalt 2 763 2 814 1,8
Sysselsatta 2 556 2 631 2,9
– löntagare 2 240 2 302 2,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 316 329 4,0
Arbetslösa 207 183 –11,8
Ej i arbetskraften 1 352 1 309 –3,2
– dolt arbetslösa 132 119 –9,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,0 74,1 2,1
Relativt arbetslöshetstal 7,5 6,5 –1,0
Relativt arbetskraftstal 67,2 68,3 1,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 284 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 45 000 lägre än i juli året innan.

Arbetslösheten sjönk i juli från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–20 %), Södra Österbotten (–17 %), Norra Österbotten (–17 %) och i Satakunta (–17 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 11 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 106 000 personer, dvs. 6 000 fler än i juli året innan. Servicen omfattade 3,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 39 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 6 000 färre än i juli året innan. I juli anmäldes 48 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2017/07–2018/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/07 2018/07 2017/07 - 2018/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 329 284 –13,7
– arbetslösa längre än ett år 106 77 –27,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 100 106 6,1
– sysselsatta 24 25 6,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 16 16 1,7
– i arbets- och utbildningsprövning 8 8 0,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 52 56 8,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 39 48 22,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (441,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/07/tyti_2018_07_2018-08-21_tie_001_sv.html