Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2021

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade klart

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 104 000 fler i augusti 2021 än året innan. Antalet arbetslösa var 33 000 färre än i augusti år 2020. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,8 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/08–2021/08, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/08–2021/08, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Nedgången i sysselsättningen under våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. De viktigaste nyckeltalen för de korrigerade tidsserierna har publicerats i StatFin-databastjänsten. Alla korrigerade tidsserier publiceras under år 2021.

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2021 till 2 588 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 104 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 44 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 59 000 fler än i augusti 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 73,4 procent, medan det året innan var 70,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 2,6 procentenheter till 74,2 procent från augusti året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 4,0 procentenheter till 72,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland 20–69-åringar var 71,7 procent, medan det året innan var 68,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2021 till 179 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 33 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 98 000 män och 80 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 6,5 procent, då det året innan var 7,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,1 procentenheter till 6,8 procent från augusti året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,7 procentenheter till 6,1 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var i augusti 10,1 procent, vilket var 7,8 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 17,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften bland 15–74-åringarna uppgick i augusti 2021 till 1 355 000, vilket var 85 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/08 – 2021/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2020/08 2021/08 2020/08 - 2021/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 137 4 122 –0,4
Arbetskraft totalt 2 696 2 767 2,6
Sysselsatta 2 484 2 588 4,2
– löntagare 2 152 2 227 3,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 332 361 8,6
Arbetslösa 212 179 –15,5
Ej i arbetskraften 1 441 1 355 –5,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,1 73,4 3,3
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 68,8 71,7 2,9
Relativt arbetslöshetstal 7,8 6,5 –1,4
Relativt arbetskraftstal 65,2 67,1 2,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna samt i kommunförsöken totalt 281 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 49 000 färre än i augusti året innan

Arbetslösheten sjönk i augusti från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Österbotten (–30 %), Södra Österbotten (–24 %) och Birkaland (–23 %). Minst minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland (–8 %), Mellersta Finland (–9 %), Tavastehus (–10 %) och Nyland (–10 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade 25 000, vilket var 36 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 106 000 personer, dvs. lika många som i augusti året innan. Servicen omfattade 3,8 procent av arbetskraften.

Det fanns 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 9 000 färre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 90 000 nya lediga jobb, dvs. 35 000 fler än i augusti året innan.

Förändringar 2020/08–2021/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2020/08 2021/08 2020/08 - 2021/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 330 281 –14,8
– arbetslösa längre än ett år 79 112 41,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 106 106 –0,1
– sysselsatta 22 29 29,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 21 –11,4
– i arbets- och utbildningsprövning 5 5 –2,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 55 51 –6,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 56 90 62,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (344,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/08/tyti_2021_08_2021-09-21_tie_001_sv.html