Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.9.2014

Hushållen betalar 45 procent av miljöskatterna

Utfallet av miljöskatter minskade något år 2012 i och med att transport- och föroreningsskatterna minskade. Skatterna uppgick till totalt 5,8 miljarder euro, av vilka hushållen betalade nästan 2,7 miljarder euro. Näringsgrenen tillverkning betalade nästan 0,7 miljarder i miljöskatter och transport och magasinering drygt 0,7 miljarder euro. Av statens hela beskattningsutfall utgjorde miljöskatterna nästan 7 procent år 2012. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöskatter efter näringsgren .

Miljöskatter efter näringsgrensgrupp och skattetyp 2012, miljoner euro

Miljöskatter efter näringsgrensgrupp och skattetyp 2012, miljoner euro

Av miljöskatterna som betalades av hushållen var mer än hälften, dvs. 1,4 miljarder euro, energiskatter och 1,2 miljarder euro transportskatter. Inom näringsgrenen transport och magasinering uppbars mest miljöskatter inom landtransport, mer än 0,5 miljarder euro. Största delen av miljöskatterna inom tillverkning betalades av näringsgrensgruppen oljeraffinering och tillverkning av kemikalier, där de totala miljöskatterna uppgick till nästan 0,5 miljarder euro Energiförsörjningen betalade 267 miljoner euro i miljöskatter, fastighetsverksamheten 263 miljoner euro, byggverksamheten 163 miljoner euro och handeln 160 miljoner euro.

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2012, miljoner euro

  Energiskatter Transportskatter Föroreningskatter Resursskatter Miljöskatter totalt
Näringsgren Industries          
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 57,3 16,1 0,0 1) 73,4
Skogsbruk 28,6 4,0 0,2 32,7
Utvinning av mineral 20,5 3,0 0,1 23,5
Livsmedelsindustri 15,3 1,7 0,0 17,0
Skogsindustri 69,7 2,0 0,3 72,0
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 466,9 0,8 24,9 492,6
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 46,1 4,2 0,1 50,4
Övriga industri 36,6 10,5 0,2 47,3
Energiförsörjning 248,9 18,0 0,1 267,0
Vatten- och avfallshantering 41,6 10,0 56,0 107,6
Byggverksamhet 126,0 36,7 0,1 162,8
Handel 94,5 64,9 0,2 159,6
Marktransport 485,1 57,9 0,8 543,7
Sjötransport 93,4 0,2 0,0 93,7
Lufttransport 27,4 0,7 0,0 28,2
Stödttjänster till transport och postverksamhet 73,8 4,8 0,3 78,8
Fastighetsverksamhet 239,6 23,2 0,1 262,9
Övriga tjänster och administration 420,2 245,6 2,8 668,7
Hushåller 1 370,5 1 247,9 13,1 24,0 2 655,5
TOTALT 3 962,0 1 752,0 99,2 24,0 5 837,1
1) - = Värdet noll

Miljöskatterna omfattar energiskatter, transportskatter, föroreningsskatter och resursskatter. Två tredjedelar av de totala miljöskatterna utgörs av energiskatter på el och bränslen. Något under en tredjedel av miljöskatterna består av transportskatter som uppbärs för olika fordon. Föroreningsskatternas andel av miljöskatterna i Finland är mindre än två procent och största delen av detta är avfallsskatt. I Finland är resursskatterna avgifterna för fiske- och jakttillstånd.

Statistiken över miljöskatter efter näringsgren beräknas årligen enligt Europeiska unionens förordning om miljöräkenskaper. Statistiken ingår i miljöräkenskaperna vars huvudsyfte är att beskriva växelverkan mellan miljö och ekonomi. I statistiken presenteras miljöskatterna enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna direkt kombineras med andra monetära variabler i nationalräkenskaperna, såsom totalproduktion och förädlingsvärde. Uppgifterna om miljöskatter efter näringsgren kan också kombineras med uppgifter om luftutsläpp efter näringsgren.


Källa: Miljöskatter 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2012/01/yev_2012_01_2014-09-11_tie_001_sv.html