Linja-autoliikenteen myyntituotot ja suoritteet 

Mitä tutkitaan? 

Tilastokeskus kerää Traficomin puolesta tietoja linja-autoliikenteen tuotoista ja kuluista, henkilöstöstä, investoinneista sekä linja-autoliikenteen suoritteista. Tiedot kerätään kaikilta yrityksiltä, joilla on linja-autoliikennöintiin oikeuttava henkilöliikennelupa. Lomakkeen tietosisältö on laadittu Liikenne- ja viestintäviraston, Linja-autoliiton ja Tilastokeskuksen yhteistyönä.

Tietojen kerääminen perustuu laki liikenteen palveluista (320/2017) 179 §:ään, jonka mukaan henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajalla on velvollisuus liikesalaisuuden estämättä toimittaa määräajoin harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää koskevat tiedot Liikenne- ja viestintävirastolle.

Mihin tietoja käytetään

Tietoja käytetään linja-autoliikenteen tilannekuvan seurannassa ja muodostamisessa, julkisen liikenteen suoritetilastossa sekä linja-autoliikenteen kustannusindeksin painorakennelaskelmien laatimisessa. Julkisen liikenteen suoritetilastoinnin tarkoituksena on tuottaa eri aluetasojen liikennepoliittista päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä kotimaan henkilöliikenteen tarjonnan ja kysynnän volyymeista että julkisen vallan rahoituspanosten vaikutuksesta. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa linja-autoliikenteen harjoittamiseen liittyvien kustannustekijöiden keskimääräitä hintakehitystä eri liikennetyypeissä. Molempien tilastojen laadinnasta vastaa Tilastokeskus.

Milloin ja miten tiedot kerätään? 

Tilastokeskus kerää tiedot verkkokyselyllä kerran vuodessa. Keruu ajoittuu noin huhti - toukokuulle. Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2020 – 31.12.2020 välisenä aikana. Keruun otoskoko on noin 1200.  

Tietosuoja 

Tiedot tulevat tilasto- ja tutkimuskäyttöön, ja ne käsitellään luottamuksellisina. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja. Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista. 

Miten kyselyyn vastataan? 

  • Tiedonkeruun saatekirje lähetetään postitse tiedonantajille tiedonkeruun alkaessa. Tiedonkeruun lomakkeelle kirjaudutaan saatekirjeessä annetuilla tunnuksella ja salasanalla. 

Saatekirje (pdf)

Keruulomakkeelle kirjaudutaan osoitteessa: www.stat.fi/linti/lomake 

Ohjeet

Tarkentavia ohjeita vastaamiseen (pdf)

Tarkempia määrittelyitä saatavissa henkilöliikenteen palveluiden sanastosta (pdf), Liikenneviraston oppaita 1/2018.

Lisätiedot 

Sisältöön liittyvät kysymykset

Tietojen lähetys, salasanat ja käyttäjätunnukset