Polisbarometern

Vad undersöker man?

Syftet med denna undersökning är att utreda medborgarnas uppfattningar om polisens verksamhet och den inre säkerhetens tillstånd. Undersökningen har gjorts fr.o.m. år 1999 och den genomförs ungefär vartannat år. Statistikcentralen genomför undersökningen i samarbete med Polisyrkeshögskolan på uppdrag av Inrikesministeriet. Resultaten publiceras år 2023.

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får per post ett brev, där de ombeds delta i undersökningen på en webblankett. I brevet finns svarsanvisningar för webblanketten samt en personlig användaridentifikation och ett personligt lösenord, med vilka man kan besvara blanketten. 

Om du har fått en inbjudan att delta i undersökningen, kan du gå till webblanketten via inloggningslänken nedan. 

Logga in

Deltagandet kräver inga särskilda kunskaper och deltagaren behöver inte förbereda sig inför besvarandet av webbenkäten. Pappersblanketten skickas senare till dem som hellre besvarar en postenkät.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webb- och postenkät under hösten 2022. Frågorna kan besvaras på svenska, finska eller engelska. Det tar ungefär 15 minuter att besvara frågorna.

För undersökningen har 8 500 personer i åldern 15–79 år slumpmässigt valts ut. Medborgarna tillfrågas om sina åsikter om polisen och hur lyckade polisens tjänster har varit. Dessutom ber vi medborgarna om en bedömning av deras egna erfarenheter av säkerhet och brottslighet.

Nyttan med undersökningen

Polisbarometern ger medborgarna och polisen själv sådan information som det skulle vara svårt att få på annat sätt. Med hjälp av informationen kompletteras bl.a. den lägesbild som brottsstatistiken ger av säkerheten och brottsligheten i Finland. Dessutom är det utifrån uppgiftslämnarnas erfarenheter möjligt att bedöma omfattningen av dold brottslighet. Resultaten utnyttjas vid planeringen av åtgärder som främjar tryggheten och välbefinnandet hos dem som bor i Finland och som stöd för beslutsfattandet. Polisen använder resultaten också för att utveckla sina tjänster i olika områden.

Var publiceras uppgifterna?

Analyserade resultat rapporteras i Polisyrkeshögskolans webbtjänst och i forskningsprojektets baspublikationer. Polisyrkeshögskolan överlåter senare materialet som samlats in inom projektet i icke-identifierbar form till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för forsknings-, undervisnings- och studieändamål.

Dataskydd

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda uppgiftslämnares uppgifter kan inte identifieras. De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. 

Brev till uppgiftslämnarna (pdf)

Broschyr om undersökningen (pdf)

Grunden för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är det allmänna intresse som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Inrikesministeriet.

Mera information om behandlingen av personuppgifter (inkl. den registrerades rättigheter) finns här: intermin.fi/sv/dataskydd

Mera information om dataskyddet och den registrerades rättigheter finns på adressen www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

Överlåtelse och förvaring av material

Statistikcentralen överlåter det insamlade materialet till Polisyrkeshögskolan utan direkta identifieringsuppgifter (namn, födelsetid, personbeteckning, kontaktinformation). Polisyrkeshögskolan förvarar materialet i två år efter datainsamlingen, medan Statistikcentralen förvarar materialet tills vidare. Polisyrkeshögskolan överlåter också materialet till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för forsknings-, undervisnings- och studieändamål. Dataarkivet kan leverera materialet endast till registrerade kunder som förbinder sig att iaktta användningsvillkoren för undersökningsmaterial.

Källa till kontaktinformation

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på befolkningsdatasystemet.

Kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Tilläggsinformation

Polisyrkeshögskolan

Matti Vuorensyrjä, forskare, Polisyrkeshögskolan

tfn 0295 483 806

matti.vuorensyrja@poliisi.fi

 

Jenita Rauta, forskare, Polisyrkeshögskolan

tfn 0295 483 128

jenita.rauta@poliisi.fi 

 

Statistikcentralen

Henna Attila, Johanna Koivula

tfn 029 551 1000 (växel)

poliisibarometri@stat.fi