Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen

Julkistukset

Vuosi 2018

Taulukot

Miksi teemme globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -tilastoa?

Yritykset ovat kasvavissa määrin organisoineet tuotantoketjujaan globaalisti. Arvoketjujen hajaantuminen on perinteisesti koskenut erityisesti valmistavaa teollisuutta, mutta myös palvelujen ja tukitoimintojen tuottamiseen liittyviä tehtäviä on viime vuosikymmeninä ulkoistettu ulkomaille entistä laajemmin.

Ulkoistaminen ulkomaille ei nykyisin koske ainoastaan tavaroiden tuotantoa, vaan myös tukitoimintoja, kuten esimerkiksi asiakaspalvelua, yrityksen hallinnon tehtäviä ja ohjelmistotuotantoa. Joissakin tapauksissa jopa tutkimus- ja kehitystoimintaa on hajautettu eri alueille. Tämä kehitys on ollut pääasiallinen syy tuottaa tietoa kansainvälisen ulkoistamisen laajuudesta, syistä ja vaikutuksista.

Kun yritys siirtää työtehtäviä ulkomaille, pelkkä ulkoistavan yrityksen toimiala ei anna riittävää kuvaa siitä, mitä toimintoja ulkoistetaan ja mistä tehtävistä työpaikkoja häviää. Siksi on tarpeen ”nähdä yritysten sisälle” ja muodostaa käsitys yrityksen toiminnasta jakamalla se liiketoimintoihin. Tämän jaottelun avulla voidaan tuottaa paremmin tietoa erityisesti tukitoimintojen tuottamisesta ja ulkoistamisesta.

Tilastoa toimintojen kansainvälisestä ulkoistamisesta tuotetaan lukuisissa Euroopan unionin jäsenmaissa samanaikaisesti. Näin voidaan tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Eurostat on toistaiseksi vastannut toiminnan rahoittamisesta ja organisoimisesta.

Miksi globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -tilasto julkaistaan kokeellisena?

Yritysten ulkoistamista ja globaaleja arvoketjuja on tuotettu kolme kertaa, koskien ajanjaksoja 2001–2006, 2009–2011 ja 2015–2017. Aihealueen tilastollinen tutkimus on kehittynyt ja siksi kukin tiedustelu on ollut erilainen. Tiedustelujen viiteajanjaksot, otosten koot ja lomakkeet ovat muuttuneet kyselyittäin. Tiedustelut tulevat jatkossakin kehittymään ja mukautumaan tarpeen mukaan kulloiseenkin tilanteeseen.

Toimintojen ulkoistamista koskevat tiedustelut ovat olleet lakisääteisiä ja tulevat sisältymään myös Euroopan unionin laajuiseen FRIBS-yritystilastoasetukseen. Kuitenkin, koska tiedustelut on toteutettu kohtuullisen pitkin väliajoin ja muuttuvilla kyselyillä, ei Tilastokeskus katso tarpeelliseksi tehdä tilastosta Suomen virallista tilastoa (SVT). Näin voimme paremmin ja joustavammin tuottaa ajankohtaista tietoa aihealueesta.

Miten globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -tilasto on tuotettu?           

Tilastot on tuotettu yrityksille kohdistettujen tiedustelujen avulla. Tiedustelut ovat kattaneet yli 50 hengen yritykset teollisuuden, kaupan ja palvelujen toimialoilla, painottuen teollisuuteen ja osaamisvaltaisiin palvelualoihin. Rahoitussektori ei ole sisältynyt viimeisimpään, vuonna 2018 toteutettuun kyselyyn.

Lisätietoa