Vanliga frågor (FAQ)

På den här sidan finns frågor och svar som gäller statistik och informationssökning. Vanliga frågor som gäller datainsamlingar du i avsnittet Datainsamling.

Var hittar jag statistik?

Statistikuppgifterna publiceras på webbplatsen stat.fi. På sidan Statistiska uppgifter hittar du 14 ämnen som beskriver samhället. När du klickar på något av ämnena ser du de statistikgrenar som anknyter till ämnet.

Varje statistikgren har en egen ingångssida. Från statistiksidorna kommer du lätt till

  • statistikens databastabeller, därifrån du själv kan ta ut siffror
  • meddelanden och andra publikationer där experter redogör för fenomenets utveckling och sina observationer kring nya data
  • statistikens dokumentation, dvs. en beskrivning av hur statistiken tas fram
  • äldre uppgifter inom ramen för statistikgrenen, som publicerats före revideringen av webbplatsen.

De mest detaljerade uppgifterna, t.ex. kommunvisa uppgifter, publiceras i databastabellerna. Statistikcentralens mest omfattande öppna databas heter StatFin.

Hur hittar jag folkmängden i en kommun per år och månad?

Du hittar folkmängden per kommun i databasen StatFin, där du också får uppgifter efter landskap och sjukvårdsdistrikt.

Hur hittar jag befolkningsprognosen för kommunen och hela landet?

Befolkningsprognosen efter kommun finns i databasen StatFin. Prognosen har gjorts på kommunnivå fram till år 2040. För hela landets nivå har prognosen gjorts fram till år 2070.

Hur stor är Finlands folkmängd?

Centrala uppgifter om folkmängden finns i avsnittet Befolkning och samhälle i tjänsten Finland i siffror. Detaljerade uppgifter om Finlands befolkning finns i statistiken över befolkningsstrukturen och i statistikens databastabeller.

Hur många utlänningar finns det i Finland?

I tjänsten Finland i siffror finns en tabell över Befolkning efter medborgarskap. Databastabellerna till statistiken över befolkningsstrukturen innehåller mer information om bl.a. språkgrupper, utländska medborgare, befolkningen efter födelseland, medborgarskap och modersmål.

Hur många representanter för olika religioner eller religionssamfund finns det i Finland?

Tillhörighet till religionssamfund statistikförs i statistiken över befolkningsstruktur. Observera att man i Finland bara för statistik över medlemmar av religiösa samfund och att alla religionsutövare inte anslutit sig till ett samfund.

Vilka är de populäraste förnamnen på kvinnor och män?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar uppgifter om antalet för- och efternamn i Finland. Utöver i namntjänsten finns uppgifter om för- och efternamn i Excel-tabellen i tjänsten avoindata.fi.

Var hittar jag information om finländarnas dödsorsaker?

Finländarnas dödsorsaker finns i statistiken dödsorsaker. De exaktaste uppgifterna om dödsorsakerna finns i databastabellerna.

Hur får jag en dödsattest för en anhörig?

En nära anhörig (i direkt led) eller motsvarande närstående kan få en kopia av dödsattesten. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet. Nyare dödsattester har arkiverats hos Statistikcentralen. Anvisningar för hur man begär en kopia av dödsattesten finns på webbsidan över dödsattestarkivet.

Hur hittar jag levnadskostnadsindexet och hur justerar jag hyran?

De indextal för levnadskostnadsindexet som behövs vid en justering av hyran hittar du i konsumentprisindexets tabell ”Levnadskostnadsindex 1951:10=100”. Det nyaste indextalet uppdateras på publiceringsdagen också i de nyckeltal som publiceras på Statistikcentralens förstasida.

Anvisningar för beräkning av hyreshöjning finns på sidan Vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä (på finska)

Hur räknar jag om mark eller euro från olika år till dagens penningvärde?

Mark från åren 1860–2001, och euro fr.o.m. år 2002, kan räknas om till dagens penningvärde med hjälp av en prisomräknare eller koefficient.

Var hittar jag uppgifter om bruttonationalprodukten och BNP per capita?

Uppgifter om bruttonationalprodukten finns i tjänsten Finland i siffror under Nationalräkenskaper. De exaktaste statistiska uppgifterna om bruttonationalprodukten finns i databastabellerna i statistiken över nationalräkenskaper.

Var får jag uppgifter om export och import av varor?

Uppgifter om export och import av varor mellan Finland och andra länder finns i statistiken över utrikeshandel med varor som Tullen producerar. Detaljerade uppgifter om utrikeshandeln finns i Tullens Uljas-databas.

Var hittar jag uppgifter om priser på livsmedel?

Uppgifter om livsmedelspriser har tidigare publicerats i konsumentprisindexets tabeller, men uppgifter publiceras inte längre. Uppgifter kan beräknas som avgiftsbelagt uppdrag.

Hur hittar jag näringsgrensindelningar?

Ett enkelt sätt att söka näringsgrensindelningar är att använda tjänsten LuokitusEkspertti. Med hjälp av tjänsten kan du hitta rätt kategori genom att använda sökord.

Hur många företag finns det i Finland inom en viss näringsgren?

Antalet företag på huvudgruppsnivå i näringsgrensindelningen finns i tjänsten Finland i siffror under avsnittet Företag

Uppgifter om antalet företag på noggrannare nivåer i näringsgrensindelningen finns i databastabellerna för struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Företagsenheten beskriver ekonomiska helheter i stället för administrativa strukturer. Utifrån koncernens juridiska enheter (FO-nummer) kan man bilda en eller flera företagsenheter. Läs mer om ibruktagandet av företagsenheter i statistikföringen.

Hur hittar jag näringsstrukturen?

Andelen arbetsplatser inom primärproduktionen, förädling och tjänster efter region finns i databasen Kommunernas nyckeltal.

De nyaste uppgifterna för hela landet kan räknas från antalet sysselsatta efter näringsgren i arbetskraftsundersökning (jord- och skogsbruk = grupper A och B, industri och byggverksamhet = grupper C–F och servicebrancher och förvaltning = grupper G–U).

Vad är medellönen i Finland? Och medellönen för olika yrken?

Uppgifter om medelmånadslönen finns i databastabell 11zu -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000Q1– (kvartaluppgifter) eller i databastabell 122k -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000– (årsuppgifter).

Uppgifter om medellön efter yrke finns i lönestrukturstatistik. De mest detaljerade uppgifterna finns i databastabellerna till lönestrukturstatistik.

Mer detaljerade uppgifter om löner efter yrkesbenämning finns tillgängliga enligt arbetsgivarsektor i databastabellerna.

Hur många fattiga eller låginkomsttagare finns det i Finland?

Det finns ingen officiell definition av fattigdomsgränsen, vilket innebär att antalet fattiga är en tolkningsfråga. Låginkomsttagare är enligt definitionen personer vilkas hushålls inkomster är under 60 procent av hushållens medianinkomster (definitionen av en låginkomsttagare). Uppgifter om låginkomsttagare finns i inkomstfördelningsstatistiken.

Var hittar jag försäljningspriser på bostäder efter område?

Försäljningspriser på bostäder publiceras månadsvis i statistiken över aktiebostadspriser. De mest detaljerade uppgifterna t.ex. efter kommun och hustyp finns i databastabellerna.

Uppgifter om priserna på egnahemshus finns i statistiken över fastighetspriser.

Var hittar jag genomsnittliga hyror på bostäder?

Statistiken över bostadshyror publiceras kvartalsvis. I statistiken finns uppgifter om hyrorna för fritt finansierade bostäder och aravahyresbostäder efter område och antal rum. I årsstatistiken finns uppgifter också enligt byggnadsår. De mest detaljerade uppgifterna publiceras i databastabellerna.

Hur många sommarstugor finns det i Finland?

Statistikcentralen publicerar uppgifter om antalet sommarstugor i statistiken över byggnader och fritidshus. Uppgifterna om sommarstugor är tillgängliga efter byggnadsår, yta och ägarens hemkommun. De mest detaljerade uppgifterna publiceras i databastabellerna.

Hur vet jag att meddelandet är från Statistikcentralen?

Statistikcentralen skickar på förhand ett brev eller mejl till dem som valts med i undersökningen. I det står vilka uppgifter som samlas in, hur de samlas in och vad de används till. Statistikcentralens alla enkäter finns uppräknade på datainsamlingssidan. Statistikcentralen frågar aldrig per e-post efter dina personuppgifter eller andra uppgifter som gäller dig.

Statistikcentralen lottar årligen ut olika priser bland dem som svarat på de frivilliga datainsamlingarna, t.ex. presentkort. Du hittar dataskyddsbeskrivningen av utlottningarna på Statistikcentralens webbplats. För att vinna i utlottningen behöver du aldrig betala någon avgift eller ge betalningsuppgifter.