Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Totalproduktionen av mjölk

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Totalproduktionen av mjölk
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Statistiken över totalproduktionen av mjölk är en årsstatistik som innehåller uppgifter om den mängd mjölk som levererats till mejerierna och användningen av mjölk för olika ändamål på gårdarna. Statistiken innehåller också information om kornas medelproduktion och antal. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från mejerierna, lantbruksundersökningen och nötkreatursregistret. Utvecklingen av totalproduktionen av mjölk och mjölkkornas medelavkastning beskrivs också som en tidsserie.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, mjölkproduktion, mjölk, mejerier, direktförsäljning, gårdar, kor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av mjölk [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maidkt/index_sv.html