Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.10.2010

Det relativa arbetslöshetstalet för september 7,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningen och arbetslösheten i september nära förra årets nivå. Antalet sysselsatta var 6 000 färre än i september året innan. Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 0,3 procentenheter till 7,0 procent. Under tredje kvartalet (juli–september) var antalet sysselsatta 14 000 fler än året innan. Antalet arbetade timmar under tredje kvartalet var ungefär samma som för ett år sedan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/09

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/09

Antalet sysselsatta uppgick i september 2010 till 2 430 000, dvs. 6 000 färre än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±30 000). Antalet sysselsatta män var 13 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 19 000 färre än i september 2009. Antalet sysselsatta ökade i området för Regionförvaltningsverket (RFV) i Östra Finland och minskade i områdena för regionförvaltningsverken i Södra och Norra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 67,3 procent, dvs. 0,4 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,6 procentenheter till 68,9 procent från september året innan, medan det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 1,3 procentenheter till 65,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2010 till 183 000, dvs. 9 000 färre än i september året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (±16 000). Antalet arbetslösa kvinnor minskade, medan antalet arbetslösa män var på samma nivå som året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,0 procent i september, dvs. 0,3 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i september 8,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 6,5 och för män 7,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i september 16,2 procent, vilket var 0,3 procentenheter mindre än i september året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, dvs. 6,6 procent, och högst i området för Regionförvaltningsverket i Östra Finland, dvs. 9,0 procent.

Antalet kvinnor i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften ökade med 36 000. Antalet män som inte hör till arbetskraften var nästan oförändrat.

Förändringar i sysselsättningen 2010/09–2009/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/09 2009/09 2010/09 - 2009/09
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 047 4 029 0,4
Arbetskraften totalt 2 613 2 628 –0,6
Sysselsatta totalt 2 430 2 436 –0,2
– löntagare 2 102 2 094 0,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 328 342 –4,1
Arbetslösa 183 192 –4,8
Utanför arbetskraften totalt 1 434 1 401 2,3
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 67,3 67,6 –0,4
Relativt arbetslöshetstal, % 7,0 7,3 –0,3
Arbetskraftsandel, % 64,6 65,2 –0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet år 2010

Under det tredje kvartalet 2010 var antalet sysselsatta i medeltal 2 490 000 personer, dvs. 14 000 fler än under motsvarande period år 2009. Antalet sysselsatta ökade inom husbyggande, handel och utbildning samt inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Sysselsättningen minskade inom industrin och inom hälso- och socialvårdstjänsterna.

Antalet arbetslösa uppgick till i genomsnitt 195 000 under årets tredje kvartal, dvs. 7 000 färre än under juli–september år 2009. Under årets tredje kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 7,3 procent, vilket var 0,3 procentenheter mindre än under motsvarande period år 2009.

Antalet arbetade timmar minskade bland sysselsatta med omkring 4 miljoner timmar under tredje kvartalet år 2010, dvs. med 0,4 procent jämfört med motsvarande period år 2009.

Förändringar i sysselsättningen 2010/III – 2009/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2010/III 2009/III 2010/III - 2009/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraften totalt 2 686 2 679 0,3
Sysselsatta totalt 2 490 2 476 0,6
Arbetslösa totalt 195 202 –3,3
– män 106 106 –0,4
– kvinnor 89 96 –6,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 243 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 23 000 mindre än i september förra året.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (-23 %), Österbotten (-17 %) och Norra Karelen (-14 %). I slutet av september var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 14 000, vilket var 16 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 90 000 i slutet av september, vilket var 11 000 fler än i september året innan. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 mindre än i september året innan. I september anmäldes 40 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 10 000 fler än i september året innan.

Förändringar 2010/09 – 2009/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/09 2009/09 2010/09 - 2009/09
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 243 266 –8,5
– arbetslösa längre än ett år 57 42 35,4
Åtgärder sammanlagt 90 79 13,8
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 33 13,2
– i arbetskraftsutbildning 35 29 17,9
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 17 7,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 40 30 33,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Familjer och arbete år 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/16/index.html

Sysselsättning och arbetslöshet 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_sv.html

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (597,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/09/tyti_2010_09_2010-10-26_tie_001_sv.html