Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2011

Det relativa arbetslöshetstalet för december 7,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningen och arbetslösheten i december 2010 nära förra årets nivå. Antalet sysselsatta var 13 000 färre än i december året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var samma 7,9 procent. Under sista kvartalet (oktober–december) var antalet sysselsatta 18 000 fler än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent år 2010, medan det var 8,2 procent år 2009.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/12

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/12

Antalet sysselsatta uppgick i december år 2010 till 2 397 000, dvs. 13 000 färre än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±31 000). Antalet sysselsatta män var 21 000 fler, medan antalet sysselsatta kvinnor var 34 000 färre än i december år 2009. Antalet sysselsatta ökade i områdena för Regionförvaltningsverken (RFV) i Östra och Sydvästra Finland och minskade i områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Södra och Norra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 66,6 procent, dvs. 0,3 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,1 procentenheter till 68,0 procent från december året innan, medan det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 1,8 procentenheter till 65,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2010 till 204 000, vilket var nästan lika många som i december året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent i december, dvs. samma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i december 8,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent för män och 7,5 procent för kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i december 19,1 procent, vilket var 1,2 procentenheter mindre än i december året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var störst i området för regionförvaltningsverket i Norra Finland, 10,0 procent..

Antalet kvinnor i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften ökade med 38 000 från december året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/12–2009/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/12 2009/12 2010/12 - 2009/12
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 051 4 034 0,4
Arbetskraften totalt 2 602 2 616 –0,6
Sysselsatta totalt 2 397 2 410 –0,5
– löntagare 2 073 2 079 –0,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 332 –2,2
Arbetslösa 204 206 –0,8
Utanför arbetskraften totalt 1 449 1 418 2,2
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 66,6 67,0 –0,3
Relativt arbetslöshetstal, % 7,9 7,9 0,0
Arbetskraftsandel, % 64,2 64,9 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för sista kvartalet år 2010

Under sista kvartalet 2010 var antalet sysselsatta i medeltal 2 426 000 personer, dvs. 18 000 fler än under motsvarande period år 2009. Antalet sysselsatta ökade inom husbyggande, utbildning och öppna sociala instanser. Sysselsättningen minskade inom industrin och jordbruket.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 195 000 under sista kvartalet år 2010, dvs. 20 000 färre än under oktober–december år 2009. Under årets sista kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 7,4 procent, vilket var 0,8 procentenheter mindre än under motsvarande period år 2009.

Antalet arbetade timmar under sista kvartalet år 2010 var omkring 1,7 procent fler än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/IV – 2009/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2010/IV 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraften totalt 2 621 2 623 –0,1
Sysselsatta totalt 2 426 2 408 0,7
Arbetslösa totalt 195 215 –9,4
– män 109 119 –8,9
– kvinnor 86 96 –10,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2010

År 2010 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 447 000, dvs. 10 000 färre än år 2009. Antalet sysselsatta män var nästan oförändrat, medan antalet sysselsatta kvinnor minskade med 14 000. Det relativa sysselsättningstalet var 67,8 procent år 2010, medan det var 68,3 procent år 2009.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent år 2010. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent år 2009 och 6,4 procent år 2008. År 2010 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 224 000, dvs. 3 000 fler än år 2009.

År 2010 var antalet arbetade timmar bland sysselsatta en procent större än år 2009. Arbetsinsatsen per sysselsatt ökade något.

Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2010 publiceras 15.2.2011.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 269 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 31 000 mindre än i december året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (-21 %), Österbotten (-19 %), Birkaland (-13 %) och Norra Karelen (-13 %). I slutet av december var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 23 000, vilket var 18 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 84 000 i slutet av december, vilket var 9 000 fler jämfört med december året innan. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 färre än i december året innan. I december anmäldes 33 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2010/12 – 2009/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/12 2009/12 2010/12 - 2009/12
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 269 301 –10,4
– arbetslösa längre än ett år 58 47 23,0
Åtgärder sammanlagt 84 75 11,5
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 31 14,1
– i arbetskraftsutbildning 32 29 10,3
– i arbetspraktik, arbetsalternering 16 15 8,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 33 26 25,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningens tidsserieuppgifter 2000−2009: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_sv.html

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (603,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tie_001_sv.html