Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2014 till 218 000, vilket var 19 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, medan det var 7,6 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 29 000 fler än i september året innan. Under tredje kvartalet (juli–september) var det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent, vilket var 0,4 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013. Sysselsättningen var nästan oförändrad jämfört med juli–september år 2013.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/09–2014/09, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/09–2014/09, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i september 2014 till 2 447 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 29 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta ökade både inom den privata och inom den offentliga sektorn jämfört med september 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 68,2 procent, medan det året innan var 67,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent för män och 68,0 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2014 till 218 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 19 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 118 000 män och 100 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 8,2 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent för män och 7,7 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i september totalt 651 000. Av dem var 237 000 sysselsatta och 52 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 289 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 17,9 procent, dvs. detsamma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 8,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i september 2014 till 1 432 000, dvs. 40 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 149 000 dolt arbetslösa , dvs. 18 000 fler än i september år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/09 – 2014/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/09 2014/09 2013/09 - 2014/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 088 4 097 0,2
Arbetskraft totalt 2 617 2 665 1,8
Sysselsatta 2 418 2 447 1,2
– löntagare 2 079 2097 0,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 339 350 3,3
Arbetslösa 199 218 9,8
Ej i arbetskraften 1 471 1 432 –2,7
– Dolt arbetslösa 131 149 14,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,3 68,2 0,9
Relativt arbetslöshetstal 7,6 8,2 0,6
Relativt arbetskraftstal 64,0 65,0 1,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2014

Under tredje kvartalet år 2014 var antalet sysselsatta i medeltal 2 487 000 personer, dvs. något färre än under motsvarande period år 2013. Antalet sysselsatta ökade mest inom finans- och försäkringsverksamhet (K, L) och minskade inom tillverkning (C).

Antalet arbetade timmar ökade med 1,7 procent bland de sysselsatta under tredje kvartalet 2014 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 203 000 personer under tredje kvartalet 2014, dvs. 12 000 fler än under juli–september 2013. Under tredje kvartalet 2014 var det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent, vilket var 0,4 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under tredje kvartalet 2014 till 1 406 000, dvs. lika många som året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 141 000 dolt arbetslösa , dvs. 18 000 fler än under motsvarande period år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/III – 2014/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 681 2 690 0,3
Sysselsatta totalt 2 490 2 487 –0,1
Arbetslösa totalt 191 203 6,3
– män 104 110 6,1
– kvinnor 87 93 6,6
Ej i arbetskraften 1 406 1 406 0,0
– Dolt arbetslösa 123 141 14,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 315 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 30 000 personer fler än i september året innan.

Arbetslösheten ökade från september året innan inom alla NTM-centralers områden: mest i Nyland (16 %), Österbotten (14 %) och Egentliga Finland (11 %). I slutet av september var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 20 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av september omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 128 000 personer, dvs. 14 000 fler än i september året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 42 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 fler än i september året innan. I september anmäldes 38 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i september året innan.

Förändringar 2013/09 – 2014/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/09 2014/09 2013/09 - 2014/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 285 315 10,4
– arbetslösa längre än ett år 77 93 20,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 114 128 12,4
– sysselsatta 35 39 11,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 30 28 –5,7
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 10 11 2,4
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 38 50 29,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 35 38 9,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (633,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tie_001_sv.html