Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för april 10,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2017 till 279 000, vilket var 15 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,2 procent, medan det var 9,8 procent i april året innan. Antalet sysselsatta var 21 000 fler än i april året innan. Det fanns 35 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/04–2017/04, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/04–2017/04, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i april 2017 till 2 443 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 21 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 18 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 3 000 fler än i april 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 68,6 procent, medan det året innan var 67,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,9 procentenheter till 69,3 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,3 procentenheter till 67,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2017 till 279 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 15 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 150 000 män och 128 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i april 10,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 10,7 procent och för kvinnor 9,8 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i april totalt 632 000. Av dem var 233 000 sysselsatta och 88 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 322 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i april 27,4 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 14,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i april 2017 till 1 387 000, dvs. 35 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 119 000 dolt arbetslösa , dvs. 13 000 färre än i april år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/04–2017/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/04 2017/04 2016/04 - 2017/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 109 4 109 0,0
Arbetskraft totalt 2 686 2 722 1,3
Sysselsatta 2 422 2 443 0,9
– löntagare 2 080 2 120 1,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 341 323 –5,4
Arbetslösa 264 279 5,5
Ej i arbetskraften 1 423 1 387 –2,5
– dolt arbetslösa 132 119 –9,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,9 68,6 0,6
Relativt arbetslöshetstal 9,8 10,2 0,4
Relativt arbetskraftstal 65,4 66,2 0,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 304 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 37 000 färre än i april året innan.

Arbetslösheten sjönk i april från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–19 %), Kajanaland (–16 %), Södra Österbotten (–15 %) och Mellersta Finland (–15 %). I slutet av april var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 8 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 128 000 personer, dvs. 3 000 fler än i april året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 färre än i april året innan. I april anmäldes 46 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 14 000 färre än i april året innan.

Förändringar 2016/04–2017/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/04 2017/04 2016/04 - 2017/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 341 304 –10,8
– arbetslösa längre än ett år 121 109 –9,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 125 128 2,2
– sysselsatta 22 23 6,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 25 0,5
– i arbets- och utbildningsprövning 13 12 –8,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 65 67 3,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 60 46 –23,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690 , Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/04/tyti_2017_04_2017-05-24_tie_001_sv.html