Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2018

Det relativa arbetslöshetstalet för februari 8,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2018 till 233 000, dvs. 9 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent, medan det var 9,2 procent i februari året innan. Antalet sysselsatta var 79 000 fler än i februari året innan. Det fanns 54 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/02–2018/02, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/02–2018/02, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2018 till 2 469 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 79 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 50 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 29 000 fler än i februari 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 69,8 procent, medan det året innan var 67,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 3,1 procentenheter till 70,5 procent från februari året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,0 procentenheter till 69,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,1 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2018 till 233 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 9 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 121 000 män och 112 000 kvinnor. Antalet arbetslösa män var 17 000 färre och antalet arbetslösa kvinnor 8 000 fler än för ett år sedan.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 8,6 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 8,7 procent och för kvinnor 8,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i februari totalt 623 000. Av dem var 238 000 sysselsatta och 64 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 302 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 21,1 procent, dvs. 1,7 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 10,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i februari 2018 till 1 423 000, dvs. 54 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 147 000 dolt arbetslösa , dvs. 12 000 färre än i februari 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/02–2018/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/02 2018/02 2017/02 - 2018/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 108 4 125 0,4
Arbetskraft totalt 2 632 2 702 2,7
Sysselsatta 2 390 2 469 3,3
– löntagare 2 050 2 134 4,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 340 336 –1,2
Arbetslösa 242 233 –3,6
Ej i arbetskraften 1 476 1 423 –3,6
– dolt arbetslösa 159 147 –7,6
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,3 69,8 2,6
Relativt arbetslöshetstal 9,2 8,6 –0,6
Relativt arbetskraftstal 64,1 65,5 1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 276 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 56 000 färre än i februari året innan.

Arbetslösheten sjönk i februari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–23 %), Satakunta (–23 %) och i Österbotten (–20 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 6 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 126 000 personer, dvs. lika många som i februari året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 7 000 mindre än i februari året innan. I februari anmäldes 69 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 12 000 fler än i februari året innan.

Förändringar 2017/02–2018/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/02 2018/02 2017/02 - 2018/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 332 276 –16,8
– arbetslösa längre än ett år 117 86 –26,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 126 126 0,2
– sysselsatta 22 25 9,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 21 –16,0
– i arbets- och utbildningsprövning 12 12 –1,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 66 68 3,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 57 69 20,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/02/tyti_2018_02_2018-03-20_tie_001_sv.html