Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.5.2018

Arbetslösheten sjönk i april jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 48 000 fler än året innan. Antalet arbetslösa uppgick i april 2018 till 233 000, dvs. 45 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 1,7 procentenheter till 8,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i april 8,0 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/04–2018/04, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/04–2018/04, 15–74-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mer om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i april 2018 till 2 491 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 48 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 15 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 33 000 fler än i april 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 70,1 procent, medan det året innan var 68,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,8 procentenheter till 70,1 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,2 procentenheter till 70,0 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,0 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2018 till 233 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 45 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 131 000 män och 102 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent i april, dvs. 1,7 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk från året innan med 1,3 procentenheter till 9,3 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 2,0 procentenheter till 7,7 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i april totalt 621 000. Av dem var 237 000 sysselsatta och 73 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 310 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 23,6 procent, dvs. 3,9 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 11,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i april 2018 till 1 397 000, dvs. 10 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 114 000 dolt arbetslösa , dvs. 5 000 färre än i april år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/04 – 2018/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/04 2018/04 2017/04 - 2018/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 109 4 122 0,3
Arbetskraft totalt 2 722 2 725 0,1
Sysselsatta 2 443 2 491 2,0
– löntagare 2 120 2 153 1,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 323 338 4,7
Arbetslösa 279 233 –16,3
Ej i arbetskraften 1 387 1 397 0,7
– Dolt arbetslösa 119 114 –3,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,6 70,1 1,5
Relativt arbetslöshetstal 10,2 8,6 –1,7
Relativt arbetskraftstal 66,2 66,1 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 255 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 50 000 mindre än i april året innan.

Arbetslösheten sjönk i april från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–22 %), Satakunta (–21 %), Österbotten (–20 %) och Norra Österbotten (–20 %). I slutet av april var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 12 000, vilket var 5 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 132 000 personer, dvs. 4 000 fler än i april året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 färre än i april året innan. I april anmäldes 60 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 14 000 fler än i april året innan.

Förändringar 2017/04–2018/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/04 2018/04 2017/04 - 2018/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 304 255 –16,3
– arbetslösa längre än ett år 109 81 –26,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 128 132 3,3
– sysselsatta 23 26 9,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 23 –5,0
– i arbets- och utbildningsprövning 12 13 2,0
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 67 70 4,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 46 60 29,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/04/tyti_2018_04_2018-05-23_tie_001_sv.html