Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2019

Sysselsättningen ökade i augusti från året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 32 000 fler och antalet arbetslösa 17 000 färre än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,5 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/08–2019/08, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/08–2019/08, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i augusti 72,5 procent, medan den en månad tidigare var 72,4 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i augusti oförändrad jämfört med föregående månad, dvs. 6,7 procent.

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2019 till 2 598 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 32 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 5 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 27 000 fler än i augusti 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 73,5 procent, medan det året innan var 72,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 0,2 procentenheter till 74,2 procent från augusti året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,0 procentenheter till 72,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2019 till 170 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 17 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 94 000 män och 76 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 6,1 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 6,5 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 1,6 procentenheter till 5,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i augusti totalt 612 000. Av dem var 275 000 sysselsatta och 45 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 320 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 14,0 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i augusti 2019 till 1 360 000, dvs. 11 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 112 000 dolt arbetslösa , dvs. 6 000 färre än i augusti 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/08 – 2019/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/08 2019/08 2018/08 - 2019/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 124 4 128 0,1
Arbetskraft totalt 2 753 2 768 0,5
Sysselsatta 2 566 2 598 1,2
– löntagare 2 216 2 272 2,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 351 326 –6,9
Arbetslösa 186 170 –9,1
Ej i arbetskraften 1 371 1 360 –0,8
– dolt arbetslösa 118 112 –5,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,6 73,5 0,9
Relativt arbetslöshetstal 6,8 6,1 –0,6
Relativt arbetskraftstal 66,8 67,1 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 233 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 11 000 mindre än i augusti året innan.

Arbetslösheten sjönk i augusti från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden utom i Birkaland (2 %); mest i Tavastland (–9 %), Södra Österbotten (–8 %), Egentliga Finland (–8 %), Norra Karelen (–8 %) och Kajanaland (–8 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 7 000, vilket var 1 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 112 000 personer, dvs. 6 000 färre än i augusti året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 färre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 67 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i augusti året innan.

Förändringar 2018/08–2019/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/08 2019/08 2018/08 - 2019/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 243 233 –4,4
– arbetslösa längre än ett år 73 63 –13,6
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 119 112 –5,3
– sysselsatta 26 24 –5,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 19 19 1,8
– i arbets- och utbildningsprövning 9 7 –18,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 65 61 –5,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 59 67 14,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/08/tyti_2019_08_2019-09-24_tie_001_sv.html