Insamling av Avainta-löneuppgifter

Vad undersöker man?

Statistikcentralen samlar in aktuella uppgifter för AVAINTA Arbetsgivarna rf:s samt KT:s företagssektions räkning när det gäller anställningar och löner för medlemsorganisationernas anställda. Uppgifterna samlas in om månadsavlönade arbetstagare och lärare som är anställda hos medlemsorganisationerna.

Avaintas medlemsorganisationer är skyldiga att lämna uppgifter om sin verksamhet och antalet anställda, löner och arbetsförhållanden och andra uppgifter som är nödvändiga för organisationens verksamhet. Det gäller arbetsgivarnas information om sina anställda till arbetsgivarföreningen.

Uppgifterna samlas in från Avainta-medlemsorganisationernas medlemsregister och de kommer att användas för Avaintas eller KT:s företagssektions statistik- och undersökningsändamål. Alla uppgifter om medlemmarna behandlas konfidentiellt. Uppgifterna används dessutom för framställning av Statistikcentralens statistik över månadslöner inom den privata sektorn, lönestrukturstatistiken och förtjänstnivåindexet. Uppgifterna kan också lämnas ut för forskningsändamål och statistiska utredningar med iakttagande av praxis för dataskydd och sekretess.

När och hur samlar man in uppgifter?

Alla Avaintas medlemsorganisationer besvarar enkäten årligen antingen genom filöverföring eller på en webblankett.

Dataskydd

Uppgifterna kommer att användas för statistik- och undersökningsändamål, och de behandlas konfidentiellt. Statistikcentralens anställda har enligt lagen tystnadsplikt. Resultaten från undersökningen publiceras som statistik, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. Undersökningsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralen har tillgång till. Statistikcentralen får lämna ut material och sammanslaget material bara för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen.

Hur besvaras enkäten?

Ett följebrev sänds per post till uppgiftslämnarna när datainsamlingen inleds. Inloggning till elektroniska datainsamlingar sker med användar-ID och lösenord som skickas i följebrevet.

Logga in på adressen: www.stat.fi/avainta_sv

Anvisningar:

Tilläggsinformation

Frågor om innehållet:

Niina Paakkonen, Avainta

tfn 050 384 9286, niina.paakkonen@avainta.fi

Heli Udd, Statistikcentralen

tfn 029 551 3522, palkat.avainta@stat.fi

Tanja Vierula, Avainta

tfn 050 433 0662, tanja.vierula@avainta.fi

Sändning av uppgifter, lösenord och användar-ID:

Statistikcentralen, Datainsamlingstjänster

palkat.avainta@stat.fi, tfn 029 551 3503

Tekniska problem:

Posti Messaging Customer Service, messaging.fi@posti.com