Eurostudent logo

EUROSTUDENT VIII – Studerandenundersökningen 2022

Studerande i tur att svara! 

Eurostudent är en studerandeundersökning, där man kartlägger högskolestuderandenas levnadsförhållanden, studier, rörlighet, sociala bakgrund och utkomst.

Uppgifterna som samlas in samtidigt i över 20 europeiska länder används inom högskolepolitiken, högskolorna och bland forskare. EUROSTUDENT-undersökningen genomförs nu för åttonde gången i Finland. Med hjälp av undersökningsmaterialet har man hittills fått en täckande bild av finländska studerande för internationell jämförelse. Nu behövs ny information.

Vem deltar i undersökningen?

För undersökningen har ett slumpmässigt urval av finländska högskolestuderande tagits ut ur högskolornas databas över studerande. För att undersökningsresultaten ska ge en korrekt bild av studerandenas situation är det viktigt att alla 25 000 studerande som ingår i urvalet besvarar enkäten.
Uppgifterna samlas in med en webbenkät som besvaras anonymt. Alla som ingår i urvalet får per e-post en personlig länk till enkäten.

Dataskydd

Rätten att behandla personuppgifter i undersökningen Eurostudent bygger på finsk lag och på lagstadgad skyldighet som avses i EU:s dataskyddsförordning samt på allmänt intresse för vetenskaplig forskning. Den personuppgiftsansvarige är Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

Kontaktinformationen till dem som inbjuds att delta i undersökningen har erhållits från högskolorna samt ur Statistikcentralens register som baserar sig på befolkningsdatasystemet. För undersökningsmaterialet kompletterar Statistikcentralen de uppgifter som fås med en enkätblankett med uppgifter från administrativa register. Sådana uppgifter är t.ex. uppgifter förknippade med utbildning, ålder och sysselsättning. Statistikcentralens anställda har enligt lagen tystnadsplikt.

Mera information finns i undersökningens dataskyddsbeskrivning (pdf) (Undervisnings- och kulturministeriet).

Överlåtelse och förvaring av material

Statistikcentralen överlåter materialet anonymt till Undervisnings- och kulturministeriet samt till forskarna i undersökningsprojektet Eurostudent. Med tanke på fortsatta undersökningar kan materialet lämnas ut för ekonomiska och samhällsvetenskapliga undersökningar. Utlämningen av material sker alltid anonymt och det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen. Materialet som bildats utifrån svaren i undersökningen arkiveras anonymt också i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet.

Svara och delta i utlottningen

Bland alla som deltar i enkäten och lämnar sina kontaktuppgifter utlottas 5 presentkort värda 100 euro.

Kontaktpersoner

Undervisnings- och kulturministeriet, Kaisu-Maria Piiroinen, tfn 029 533 0359 förnamn.efternamn(at)gov.fi

Statistikcentralen, överaktuarie Juhani Saari, tfn 029 551 2680 eurostudent@stat.fi

Statistikcentralen, överaktuarie Varpu Vuoristo, tfn 029 551 2011 eurostudent@stat.fi

Ytterligare information

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.