Arbetslivsbarometern

Vad undersöker man?

Statistikcentralen genomför på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet (ANM) en undersökning, Arbetslivsbarometern, som utreder arbetslivets kvalitet och arbetsförhållanden ur löntagarnas synvinkel.

Arbetslivsbarometern är en av de mest betydande undersökningarna som beskriver arbetslivet i Finland. Barometern har framställts redan sedan år 1992. De längsta tidsserierna går nästan 30 år bakåt i tiden. Teman för undersökningen är bl.a. organisering av arbetet, arbetstids- och lönesystem, inlärning i arbetet, diskriminering, trakasserier, mobbning och våld på arbetsplatsen, arbetsförmåga och hälsa, arbetshälsa, möjligheter att påverka samt arbetsmarknadsutsikter. 

Syftet med undersökningen är att producera information om arbetslivets tillstånd för det arbetspolitiska beslutsfattandet och utvecklingen av arbetslivet. Den erbjuder också material och analyser för forskning inom branschen samt för tillförlitlig information om finländska löntagares arbetsförhållanden till den allmänna diskussionen.

När och hur samlar man in uppgifter?

Undersökningen genomförs under augusti-september 2023 i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Frågorna ställs efter frågorna i arbetskraftsundersökningen på en webblankett eller under en telefonintervju. Frågorna kan besvaras på finska, svenska eller engelska.

Urvalet för enkäten består av sysselsatta löntagare i åldern 18–64 år som besvarat Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Omkring 2 500 sådana löntagare ingår i urvalet. Urvalet i arbetskraftsundersökningen tas ut med ett stratifierat slumpmässigt urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas, som grundar sig på det centrala befolkningsregistret.

Till vad används uppgifterna?

Utgående från uppgifter som samlas in för undersökningen sammanställs statistik och görs utredningar, som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet. Arbets- och näringsministeriet överlåter senare materialet som samlats in inom projektet till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för forsknings-, undervisnings- och studieändamål.

Var publiceras uppgifter?

Resultaten från Arbetslivsbarometern publiceras på Arbets- och näringsministeriets webbplats: https://tem.fi/sv/arbetslivsbarometer våren 2024. Tidigare rapporter finns i statsrådets publikationsarkiv Valto (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/).

Dataskydd

De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Statistikcentralen raderar alla identifikationsuppgifter innan materialet överlämnas till Arbets- och näringsministeriet.

Grunden för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är det allmänna intresse som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Arbets- och näringsministeriet.

Mera information om behandlingen av personuppgifter (inkl. den registrerades rättigheter) finns här: tem.fi/sv/dataskyddsbeskrivningar. Mera information om dataskyddet och den registrerades rättigheter finns på adressen: https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

Uppgifter som sammanslås med insamlat material

Material som samlats in för att underlätta besvarandet kompletteras med uppgifter från administrativa register. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera svarspersonen i det färdiga statistikmaterialet. De uppgifter som ska bifogas är: kön, ålder, utbildning, regionala uppgifter.

Överlåtelse och förvaring av material

Statistikcentralen överlåter det insamlade materialet till Arbets- och näringsministeriet utan direkta identifikationsuppgifter (namn, födelsetid, personbeteckning, kontaktinformation). ANM och Statistikcentralen förvarar materialet tillsvidare. ANM överlåter också materialet till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för forsknings-, undervisnings- och studieändamål. Dataarkivet kan leverera materialet endast till registrerade kunder som förbinder sig att iaktta användningsvillkoren för undersökningsmaterial.

Källa till kontaktinformation

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på befolkningsdatasystemet.

Andra kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer: offentligt tillgängliga källor eller uppgift som uppgiftslämnaren själv lämnat. Kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Mera information

Arbets- och näringsministeriet:
ledande sakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen, tfn. 029 504 7297,
maija.lyly-yrjanainen(at)gov.fi

 

Statistikcentralen:
överaktuarie Päivi Hokka, tfn 029 551 3557,
paivi.hokka(at)stat.fi