Julkaistu: 23.11.2022

Puolet perinnönsaajista sai perintöosuuksia alle 13 700 euroa vuonna 2019

Vuonna 2019 puolet perinnönsaajien perintöosuuksista oli alle 13 700 euroa. Suurimpia perintöosuuksia saivat 45–54-vuotiaat. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudesta kokeellisesta tilastosta, jossa julkaistaan ensimmäistä kertaa erillisenä tilastojulkistuksena rekisteripohjaisia tietoja perinnöistä ja lahjoista.

Euromäärät ovat nimellisiä verotusarvoja, joihin on jo tehty kaikki perintönä tai lahjana saadun omaisuuden arvoon tehtävät vähennykset. Tilastointi on toteutettu henkilötasolla eli henkilön vuoden aikana saamien kaikkien perintöosuuksien (tai verotettavien lahjojen) verotettavat arvot on laskettu yhteen. Perinnön- ja lahjansaajat on rajattu tilastovuoden lopun (31.12.) asuntoväestöön.

Tilastointimenetelmästä kerrotaan tarkemmin tilaston kotisivulla ja menetelmäselosteessa.

 Kuvio 1. Keskimääräinen perintöosuuden arvo perinnönsaajan iän mukaan 2019, mediaani 

Pylväskuvio perinnönsaajien perintöosuuksien mediaaneista perinnönsaajan iän mukaan vuonna 2019. Mediaani oli suurin 45–54-vuotiailla ja toiseksi suurin 55-64-vuotiailla. Muiden ikäryhmien mediaanit olivat pienempiä kuin kaikki ikäryhmät huomioiva mediaani.

Pääkohdat

  • 141 900 henkilöä (2,6 % asuntoväestöstä) sai perintöosuuksia ja 18 500 henkilöä (0,3 % asuntoväestöstä) sai verotettavia lahjoja vuonna 2019.
  • Puolet perinnönsaajista sai perintöosuuksia alle 13 700 euroa vuonna 2019. Neljäsosa sai perintöosuuksia alle 2 000 euroa ja neljäsosa yli 38 800 euroa.
  • Puolet verotettavia lahjoja saaneista sai lahjoja enintään 30 000 euroa vuonna 2019. Vajaa neljäsosa sai lahjoja alle 15 000 euroa ja neljäsosa yli 69 700 euroa.

Perinnönsaajista 60 % sai perintöosuuksia alle 20 000 euroa

Vuonna 2019 noin puolet perinnönsaajista oli iältään 45–64-vuotiaita (49 % perinnönsaajista). Eniten perinnönsaajia oli 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä (28 % perinnönsaajista). Ikäryhmien prosentuaaliset osuudet kaikista perinnönsaajista ovat pysyneet vuodesta 2017 lähtien pitkälti samansuuruisina, vaikka perinnönsaajien lukumäärät vaihtelevat vuosittain ja 45–54-vuotiaiden osuus on hieman laskenut samalla, kun 65–74-vuotiaiden osuus on noussut.

Kuvio 2. Perinnönsaajat iän mukaan 2017–2019, % 

Pylväskuvio, josta ilmenee perinnönsaajien ikäryhmien prosentuaaliset osuudet perinnönsaajien kokonaislukumäärästä vuosina 2017–2019. Eniten perinnönsaajia oli 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä (28 prosenttia perinnönsaajista). Ikäryhmien prosentuaaliset osuudet kaikista perinnönsaajista ovat pysyneet vuodesta 2017 lähtien pitkälti samansuuruisina.

Perinnönsaajista 60 % sai perintöosuuksia alle 20 000 euroa vuonna 2019. Perintöveroa ei makseta, kun perintöosuuden arvo on alle 20 000 euroa. Perinnönsaajista 97 %:lla perintöosuuksien arvo oli alle 200 000 euroa ja 0,2 %:lla perintöosuuksien arvo oli vähintään miljoona euroa. Perintöosuuksien yhteenlaskettu arvo vuonna 2019 oli 5,64 miljardia, josta 70 % kertyi vähintään 60 000 euroa perineiden perinnönsaajien perintöosuuksista.

 Kuvio 3. Perinnönsaajat ja perintöosuudet verotettavan arvon mukaan 2019, osuudet perinnönsaajien kokonaislukumäärästä (%) ja perintöosuuksien yhteenlasketusta arvosta (%)  

Viivakuvio, joka kuvaa perinnönsaajia ja perintöosuuksia verotettavan arvon mukaan vuonna 2019. Perinnönsaajista 60 prosenttia sai perintöosuuksia alle 20 000 euroa. Perintöosuuksien yhteenlasketusta arvosta lähes 35 prosenttia kertyi 60 000 - 199 999 euron perintöosuuksista.

Perinnönsaajista 80 % sai perintöosuuksia lähisukulaiselta (veroluokka 1). Noin viidennes eli 21 % kaikista perinnönsaajista sai perintöosuuksia muilta kuin lähisukulaisilta (veroluokka 2). Sama perinnönsaaja voi saada kalenterivuoden aikana perintöosuuksia lähisukulaiselta sekä henkilöltä, joka ei ole lähisukulainen.

Verotettavia lahjoja saaneista 92 % sai lahjoja lähisukulaiselta

Vuonna 2019 verotettavia lahjoja saaneista 50 % oli iältään 35–54-vuotiaita. Eniten lahjansaajia oli 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä, 26 %. Ikäryhmien prosentuaaliset osuudet kaikista lahjansaajista ovat pysyneet vuodesta 2017 lähtien pitkälti samansuuruisina, vaikka lahjansaajien lukumäärät vaihtelevat vuosittain.

Kuvio 4. Verotettavia lahjoja saaneet iän mukaan 2017–2019, % 

Pylväskuvio, josta ilmenee verotettavia lahjoja saaneiden lahjansaajien ikäryhmien prosentuaaliset osuudet lahjansaajien kokonaislukumäärästä vuosina 2017–2019. Lahjansaajia oli vuonna 2019 eniten 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä (26 prosenttia lahjansaajista). Ikäryhmien vuosittaiset osuudet ovat pysyneet pitkälti samansuuruisina vuodesta 2017 alkaen.

Verotettavia lahjoja saaneista 42 % sai lahjoja, joiden arvo oli alle 25 000 euroa. 92 %:lla verotettavia lahjoja saaneista lahjojen arvo oli alle 200 000 euroa ja 0,9 %:lla lahjojen arvo oli vähintään miljoona euroa. Verotettavia lahjoja saaneiden lahjojen yhteenlaskettu arvo vuonna 2019 oli 1,86 miljardia euroa, josta 84 % kertyi vähintään 55 000 euroa saaneiden lahjansaajien lahjoista.

 Kuvio 5. Verotettavia lahjoja saaneet ja verotettavat lahjat verotettavan arvon mukaan 2019, osuudet lahjansaajien kokonaislukumäärästä (%) ja lahjojen yhteenlasketusta arvosta (%)  

Viivakuvio, joka kuvaa verotettavia lahjoja saaneita ja verotettavia lahjoja verotettavan arvon mukaan vuonna 2019. Lahjansaajista 41 prosenttia sai verotettavia lahjoja 5 000 - 25 000 euroa. Lahjojen yhteenlasketusta arvosta lähes 36 prosenttia kertyi vähintään 1 000 000 euron lahjoista.

Selvä enemmistö (92 %) verotettavia lahjoja saaneista sai lahjoja lähisukulaiselta (veroluokka 1). Alle kymmenys (9 %) lahjansaajista sai verotettavia lahjoja muilta kuin lähisukulaisilta (veroluokka 2). Sama lahjansaaja voi saada kalenterivuoden aikana verotettavia lahjoja lähisukulaiselta sekä henkilöltä, joka ei ole lähisukulainen.

Lisätietoja: yliaktuaarit Samuel Ikonen p. 029 551 3086 ja Ossi Kohvakka p. 029 551 3534

Sähköposti: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Menetelmäseloste

Taulukot