Julkaistu: 7.12.2023

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi 2022 loka-joulukuussa 3,8 prosenttia edellisvuodesta

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2022 loka-joulukuussa 3,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 4,0 prosenttia vuoden 2022 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,9 prosenttia.

Kuvio 1: Yksityisen sektorin työvoimakustannusten vuosimuutos 2008Q1-2022Q4

Viivadiagrammi yksityisen sektorin työvoimakustannusten vuosimuutoksesta aikajaksolla 2008Q1-2022Q4

koodi

Toimiala       

Työvoimakustannukset, vuosimuutos

Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset ilman kertaluontoisia

BS

Yksityinen sektori

3,8

4,0

BE Teollisuus 4,9 4,8
F Rakentaminen 4,4 5,2
GN Yritystalouden palvelualat 3,0 3,4

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 4,9 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 4,4 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 3,0 prosenttia loka-joulukuussa 2022.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä kemianteollisuudessa 6,2 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset nousivat 4,4 prosenttia ja metsäteollisuudessa 3,4 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli kuljetus- ja varastoinnissa, 5,3 prosenttia. Kaupan toimialalla kustannukset nousivat 1,3 prosenttia.

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan tehdyn työtunnin kustannukset ilman kertaeriä nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 4,8 prosenttia loka-joulukuussa 2022 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) tehdyn työtunnin kustannus nousi 5,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 3,4 prosenttia.

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan teollisuuden toimialoista tehdyn työtunnin kustannukset ilman kertaeriä nousivat metsäteollisuudessa 2,6 prosenttia ja kemianteollisuudessa 4,9 prosenttia loka-joulukuussa 2022 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kustannukset nousivat kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 5,2 prosenttia. Kaupan toimialalla (G) tehdyn tunnin kustannukset nousivat 1,5 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Tilastokeskus julkaisee työvoimakustannusten neljännesvuositilaston kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen neljänneksittäin keräämää yritysten työvoimakustannuksia uudella ns. parivertailuindeksi -laskentamenetelmällä, jossa tehdyn työtunnin kustannusten suhteellisen muutokset jaetaan kolmeen erilliseen selittävään tekijään eli tehtyjen ja palkattujen tuntien määrien suhteellisiin muutoksiin ja palkatun tunnin kustannusten suhteelliseen muutokseen. Uusi ns. parivertailuindeksi -laskentamenetelmällä tuotettu tehdyn tunnin kustannusten muutoksen mittaaminen ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Lisätietoja: Pekka Haapala, tvkindeksi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot