Julkaistu: 2.3.2021

Suoraa yritystukea maksettiin 258 miljoonaa loka-joulukuussa 2020

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2020 loka-joulukuussa maksettiin suoraa yritystukea 257,9 miljoonaa euroa, josta alle puolet oli suhdanneheikentymän vuoksi maksettua. Tuen määrä lähes puolittui edelliseen vuosineljännekseen nähden, mutta oli silti melkein 90 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Lainoja maksettiin 57,8 miljoonaa, josta neljäsosa maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Takauksia myönnettiin 368,3 miljoonan arvosta, josta 32,7 miljoonaa myönnettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Yritystukea myönnettiin ja maksettiin 26 066 yritykselle ja suoraa tukea maksettiin 17 768 yritykselle.

Kuvio 1. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet tukityypin mukaan vuosien 2019 ja 2020 viimeisen vuosineljänneksen sekä vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen osalta, miljoonaa euroa

Pienten yritysten tuet laskussa, suuryritysten kasvussa

Suurin osa yritystukea saaneista yrityksistä työllistää alle 50 henkilöä. Näille yrityksille maksetaan myös suurin osa tuista. Edelliseen vuosineljännekseen nähden mikroyritysten suorien tukien määrä on kuitenkin pienentynyt 193 miljoonasta 69 miljoonaan. Myös pienyritysten tuen määrä on pienentynyt 210 miljoonasta 97 miljoonaan. Sen sijaan suuryritysten tuen määrä on kasvanut 28 miljoonasta 49 miljoonaan.

Pienyritysten suorasta tuesta yli 60 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi ja mikroyritysten tuesta 55 prosenttia. Keskisuurteen ja suurien yritysten tuesta vastaavasti 34 prosenttia ja 27 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymästä johtuen. Näin ollen suuryritysten tukisumman kasvu johtuu muista tuista kuin suhdanneheikentymän takia maksetuista tuista. Yhteensä suhdanneheikentymästä johtuvaa suoraa tukea maksettiin 126,4 miljoonaa euroa.

Lainoja maksettiin 57,8 miljoonaa ja tästä kaksi kolmasosaa maksettiin pienyrityksille. Suhdanneheikentymän vuoksi lainoja maksettiin 14,9 miljoonaa, mikä on enemmän kuin kaikissa aikaisemmissa neljänneksissä yhteensä. Maksettujen lainojen määrä on kuitenkin normaalia tasoa alempana. Takauksia myönnettiin 368 miljoonaa euroa, tästä 33 miljoonaa suhdanneheikentymän vuoksi. Pienyrityksille takauksia myönnettiin 167 miljoonaa euroa.

Kuvio 2. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet yrityksen kokoluokan ja tukityypin mukaan loka-joulukuussa vuosina 2019-2020, miljoonaa euroa

Mikroyritykset: alle 5 työntekijää

Pienet yritykset: 5-49 työntekijää

Keskisuuret yritykset: 50-249 työntekijää

Suuryritykset: 250 tai enemmän

 

Yritystä kohden suorien tukien suuruus on yhä vahvemmin riippuvainen yrityksen kokoluokasta. Mikroyritysten keskimääräinen suora tuki on 5 500 euroa, kun edellisellä neljänneksellä se oli 9 400 euroa. Pienyritysten keskimääräinen tuki on laskenut kymmenellä tuhannella 18 400 euroon. Sen sijaan keskisuurten ja suurten yritysten keskimääräiset tuet ovat jatkaneet kasvuaan. Suuryritysten keskimääräinen tuki on 231 200 euroa. Lainoja maksettiin keskimäärin kaikille yrityksille 163 200 euroa ja takauksia myönnettiin 225 500 euroa.

Tuet toimialoittain

Suurin osa yritystukea saaneista yrityksistä toimi palvelualoilla (11 300) ja kaupan alalla (3 700), mutta myös monet teollisuudenalan yritykset (2 600) ja rakennusalan yritykset (2 100) saivat yritystukia. Edelliseen vuosineljännekseen nähden tukea saaneiden määrä väheni, mutta vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna tuensaajien määrä kasvoi 150 prosenttia. Kasvua oli eniten palvelualoilla (216 prosenttia), kaupan alalla (189 prosenttia) ja rakentamisessa (183 prosenttia).

Tukea maksettiin palvelualoille 113 miljoonaa, teollisuudelle 63 miljoonaa, kaupan alalle 36 miljoonaa ja rakennusalalle 10 miljoonaa euroa. Noin kaksi kolmasosaa rakennusalan ja palvelualojen tuista maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi, rakennusalalla vastaava osuus oli 77 prosenttia. Teollisuus sai suhdanneheikentymän tukea 11 miljoonaa.

Lainoja maksettiin 57,8 miljoonaa, josta palvelualoille 28 miljoonaa ja teollisuudelle 21 miljoonaa. Kolmannes palvelualojen lainoista maksettiin suhdanneheikentymän takia. Takauksia myönnettiin 368 miljoonan arvosta, josta vain yhdeksän prosenttia myönnettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Takauksista 40 prosenttia oli teollisuudenalan yrityksille, 25 prosenttia palvelualojen ja 14 prosenttia kaupan alan yrityksille.

Suorat tuet laskivat edelliseen neljännekseen nähden kaikilla toimialoilla, suhteellisesti vähiten teollisuudessa. Vuoden 2019 neljänteen vuosineljännekseen nähden suorat tuet kuitenkin kasvoivat kaikilla toimialoilla yhteensä liki 90 prosenttia. Kasvu oli suurinta kaupan alalla, rakennusalalla ja palvelualoilla. Teollisuudessa kasvu oli vain 41 prosenttia. Takausten määrä kasvoi teollisuudessa 55 prosenttia ja palvelualoilla 104 prosenttia.

 

Kuvio 3. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat suorat tuet toimialoittain vuosien 2019-2020 loka-joulukuun osalta, miljoonaa euroa

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Yritystä kohden tukea maksetaan keskimäärin 14 300 euroa. Teollisuudessa keskimääräinen summa on korkeampi, 41 700 euroa, kuin muilla aloilla, joilla yritys saa tukea keskimäärin 11 800 euroa. Kaupan alan keskimääräinen tuki on 15 000 euroa ja palvelualojen 13 500. Takausten keskimääräinen suuruus on 224 000 euroa, joskin metalliteollisuuden takaus on keskimäärin 824 500 euroa.  Lainaa maksetaan keskimäärin 163 200 euroa.

Palvelualojen tarkemmassa tarkastelussa informaatio- ja viestintäalalla tuen määrä ei ole juurikaan laskenut edellisestä kvartaalista ja täten ala saa eniten tukea tutkituista aloista. Useimmilla aloilla tuen määrä on puolittunut edelliseen kvartaaliin nähden, poikkeuksen tekevät kuljetus ja varastointi (76 % väheneminen), taiteet, viihde ja virkistys (60 % väheneminen) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (66 % väheneminen). Majoitusala on saanut tukea 8,4 miljoonaa euroa, ravitsemusala 18,4 miljoonaa euroa sekä matkatoimistot ja matkanjärjestäjät 3,9 miljoonaa euroa.

Kuvio 4. Suorien tukien jakautuminen palvelualoille loka-joulukuussa 2020, miljoonaa euroa

Yritystuet ovat laskeneet edellisistä neljänneksistä, mutta silti tuet ovat normaalia suuremmat. Samalla suhdanneheikentymän vuoksi maksettujen tukien osuus on laskenut alle puoleen suorista yritystuista. Suuryritysten saamat tuet kasvoivat, kun muiden yritysten tuet pienenivät. Toimialoista erityisesti rakentaminen, kauppa ja palvelualat saavat paljon tukea vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

Lisätietoja: yliaktuaari Tommi Veistämö, p. 029 551 3546

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot