Nyheter 18.12.2014

Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015

Fr.o.m. början av år 2015 sker det ett flertal ändringar i Statistikcentralens statistikproduktion samt produkt- och tjänstesortiment. Totalt 14 statistikgrenar upphör och publikationsinnehållet för vissa statistikgrenar ändras. Dessutom blir det minskningar i publikationsverksamheten. Också Statistikbibliotekets öppettider ändras.

Bakom ändringarna finns en allt stramare ekonomi. Under hösten 2014 har intressegrupperna hörts om de planerade nedskärningarna för att säkerställa att användarna förorsakas så lite olägenheter som möjligt.

För närvarande finns 14 statistikgrenar på nedskärningslistan och datainnehållet i fyra statistikgrenar minskas. En del av uppgifterna tillhandahålls i fortsättningen som avgiftsbelagda informationsprodukter. Nedan finns en beskrivning/presentation av de aktuella ändringarna. Mer information om ändringarna ges på respektive statistikgrens webbsidor.

Produktionen av övriga statistikgrenar som fanns på den utredningslista som skickats till användarna för kommentering hösten 2014 fortsätter som förut, med undantag av följande statistikgrenar inom rättsstatistiken, där utredningsarbetet ännu fortsätter: förvaltningsdomstolarnas avgöranden, hovrätternas avgöranden, offentlig rättshjälp, högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, tingsrätternas avgöranden i brottmål, tingsrätternas avgöranden i civilmål och åklagarens avgöranden.

Nedläggningar och ändringar

Produktionen av följande statistikgrenar upphör år 2015:

 • Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts i april år 2014. En ny form av statistik över miljövårdsutgifter publiceras år 2017.
 • Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts år 2013.
 • Statistik över regional ekonomi inom lantbruket. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i november år 2014.
 • Turismräkenskaper. Uppgifter publicerades senast år 2009.
 • Skogsräkenskaper. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, offentliggörs i december år 2014.
 • Patentering. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i oktober år 2014. I fortsättningen tillhandahåller Patent- och registerstyrelsen patentuppgifter.
 • Personresurser inom vetenskap och teknologi. De senaste uppgifterna, gällande år 2012, har offentliggjorts på våren 2014.
 • Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i oktober år 2014.
 • Statistik över statens produktivitet. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts år 2013.

Produktionen av följande statistikgrenar i form av allmän samhällsstatistik upphör. De senaste uppgifterna, som gäller december 2014, offentliggörs under januari–februari 2015. Motsvarande uppgifter produceras i fortsättningen som avgiftsbelagd service. Närmare information ges i början av år 2015.

 • Kostnadsindex för lastbilstrafik
 • Kostnadsindex för busstrafik
 • Kostnadsindex för anläggningsmaskiner
 • Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar
 • Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik

I produktionen av följande statistikgrenar sker det nedskärningar:

 • Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi. Datainnehållet i statistiken blir mindre. Användarna informeras om ändringarna på statistikens webbsidor och i samband med offentliggörandet 2.4.2015.
 • Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket och producentprisindex för lantbruket. I fortsättningen publiceras uppgifter bara varje kvartal. I samband med det offentliggörs också uppgifter på månadsnivå, t.ex. i samband med det första kvartalet offentliggörs också månatliga uppgifter för januari–mars.
 • Miljöskatter. Datainnehållet i statistiken ändras. Ett separat offentliggörande av "Miljöskatter totalt" upphör. En del av motsvarande uppgifter ingår i fortsättningen i offentliggörandet av miljöskatter efter näringsgren.

Dessutom sammanslås statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom med statistiken över tvångsmedel till en ny statistikgren Brott och tvångsmedel.

Minskningar också i samlingspublikationer, språkutbudet och informationstjänsten

Produktionen av följande samlingspublikationer upphör:

 • Massmedier
 • Årsboken om transporter och kommunikationer
 • Kulturstatistik
 • Temapublikationen över jämställdhetsstatistik
 • Publikationen över vägtrafikolyckor
 • Årsboken om miljöstatistik.

Motsvarande uppgifter kommer i fortsättningen att finnas tillgängliga t.ex. på de olika organisationernas webbplatser, statistikgrenarnas webbsidor och i databaserna. Offentliggörandet av elektroniska uppgifter utvecklas och utvidgas när resurserna det medger. Uppgifter om jämställdhet finns i fortsättningen bl.a. på Statistikcentralens webbplats som statistiktabeller, artiklar och bloggskrifter.

Serviceutbudet på svenska och engelska minskar. I fortsättningen görs i regel ett kort svenskspråkigt sammandrag av det statistiska offentliggörandet. I sammandraget ingår de centrala uppgifterna i offentliggörandet. För några statistikgrenars del produceras fortfarande hela offentliggörandet på svenska. När det gäller material på engelska kommer behovet av översättning till engelska att prövas noggrannare i framtiden. Statistikbeskrivningarna och bl.a. databastabellerna kommer också i fortsättningen att produceras på tre språk.

Öppettiderna för den informationstjänst som Statistikcentralen tillhandahåller på ort och ställe kommer att förkortas. Fr.o.m. början av år 2015 är servicestället för informationstjänst och bibliotekets samlingar öppna i Fiskehamnen vardagar kl. 12–14 eller enligt överenskommelse. Verksamheten vid servicestället i Helsingfors universitets huvudbibliotek upphörde 12.12.2014. Informationstjänst tillhandahålls fortfarande per telefon, e-post och på webben vardagar kl. 9–16.

Bakom minskningen en allt stramare ekonomisk situation

Resurserna för Statistikcentralens verksamhet minskar avsevärt under år 2015 och verksamheten måste därför skäras ned. Sparbehovet är ungefär 4 miljoner euro jämfört med år 2014. Statistikcentralen går igenom hela sin verksamhet för nedskärning av kostnader. I december 2014 meddelade Statistikcentralen att man kommer att inleda sa-förhandlingar bland hela personalen för att uppnå besparingar.

Länkar

Förfrågningar:

Överdirektör Jarmo Hyrkkö, tfn 029 551 3473
Överdirektören för statistikproduktionen, Timo Koskimäki, tfn 029 551 3495
Statistikdirektör Hannele Orjala (företagsstatistik), tfn 029 551 3582
Statistikdirektör Leena Storgårds (ekonomi- och miljöstatistik), tfn 029 551 2257
Statistikdirektör Riitta Harala (befolknings- och välfärdsstatistik), tfn 029 551 3604
Direktören för informationstjänst Heli Mikkelä (produkter, tjänster och kommunikation), tfn 029 551 3200