De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Juridisk enhet

En juridisk enhet är en sammanslutning eller en organisation som har registrerats för utövande av affärsverksamhet.

En juridisk enhet identifieras med ett FO-nummer. Juridiska enheter är t.ex. aktiebolag, privata näringsidkare, andelslag, statliga affärsverk och stiftelser.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En enhet som har fått ett FO-nummer i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Dylika enheter är förutom affärsföretag offentliga sammanslutningar och ideella organisationer. Statistisk enhet i företagsregistret.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93).Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 21.8.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa