Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Totalproduktionen av kött

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Totalproduktionen av kött
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Statistiken över totalproduktionen av kött är en årsstatistik som beskriver slaktmängderna av nöt-, svin-, får-, fjäderfä- och hästkött vid slakterierna och på gårdarna. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna, på lantbruksundersökningen på nötkreatursregistret.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, köttproduktion, nötkött, griskött, fårkött, fjäderfäkött, slakt, slakterier, gårdar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av kött [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/likotu/index_sv.html