Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2010

Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 18 000 fler i mars år 2010 än i mars året innan. Det relativa arbetslöshetstalet ökade med 0,8 procentenheter till 9,1 procent. Antalet sysselsatta minskade med 48 000.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/03

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/03

Antalet sysselsatta uppgick i mars år 2010 till 2 400 000, dvs. 48 000 färre än året innan. Minskningen av antalet sysselsatta var koncentrerad till områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Södra Finland, Sydvästra Finland och Norra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 66,5 procent, dvs. 1,5 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 67,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,7 procentenheter till 66,9 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,4 procentenheter till 66,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2010 till 240 000, dvs. 18 000 fler än i mars året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 12 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 6 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent i mars, dvs. 0,8 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i mars 8,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 0,8 procentenheter till 10,5 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,7 procentenheter till 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i mars 25,5 procent, vilket var 3,9 procentenheter större än i mars året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 23,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var minst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, dvs. 7,6 procent, och störst i området för Regionförvaltningsverket i Lappland, dvs. 14,3 procent.

Antalet personer i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften ökade med 50 000, av vilka 42 000 var kvinnor.

Obs! Det är skäl att förhålla sig försiktigt till de färskaste siffrorna i trenderna, eftersom de delvis baserar sig på prognoser.

Förändringar i sysselsättningen 2010/03–2009/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/03 2009/03 2010/03 - 2009/03
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 038 4 019 0,5
Arbetskraften totalt 2 639 2 670 –1,1
Sysselsatta totalt 2 400 2 448 –2,0
– löntagare 2 069 2 105 –1,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 331 342 –3,3
Arbetslösa 240 222 7,9
Utanför arbetskraften totalt 1 399 1 349 3,7
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 66,5 68,1 –1,5
Relativt arbetslöshetstal, % 9,1 8,3 0,8
Arbetskraftsandel, % 65,4 66,4 –1,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2010

Under det första kvartalet 2010 var antalet sysselsatta i medeltal 2 388 000 personer, dvs. 59 000 färre än under motsvarande period år 2009. Över hälften av minskningen i sysselsättningen hänförde sig till näringsgrenen tillverkning (–31 000). Andra näringsgrenar där antalet sysselsatta var klart nedgående var byggande (–11 000), handel med motorfordon (–7 000) samt öppna sociala instanser (–10 000). Antalet sysselsatta ökade inom utbildningen (10 000).

Antalet arbetslösa uppgick till i genomsnitt 244 000 under årets första kvartal, dvs. 42 000 fler än under januari–mars år 2009. Under årets första kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 9,3 procent, vilket var 1,6 procentenheter mer än under motsvarande period år 2009.

År 2009 minskade antalet arbetade timmar under alla kvartal. Under det första kvartalet år 2010 uppgick antalet arbetade timmar till 985 miljoner, dvs. det låg på samma nivå som under motsvarande period år 2009.

Förändringar i sysselsättningen 2010/I – 2009/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2010/I 2009/I 2010/I - 2009/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraften totalt 2 632 2 650 –0,7
Sysselsatta totalt 2 388 2 448 –2,4
Arbetslösa totalt 244 202 20,6
– män 143 114 25,5
– kvinnor 101 89 14,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 275 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 24 000 fler än i mars året innan.

Arbetslösheten ökade från året innan i områdena för alla andra ELY-centraler utom i Kajanaland (–11 %) och Norra Karelen (–7 %). Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande på Åland (27 %), i Egentliga Finland (26 %), Nyland (19 %) och i Birkaland (13 %). I slutet av mars var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 31 000, vilket var 4 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 90 000 i slutet av mars, vilket var 5 000 fler än i mars året innan. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 större än i mars året innan. I mars anmäldes 53 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i mars året innan.

Förändringar 2010/03 – 2009/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/03 2009/03 2010/03 - 2009/03
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 275 251 9,5
– arbetslösa längre än ett år 51 40 28,9
Åtgärder sammanlagt 90 85 5,8
– sysselsatta genom stödåtgärder 31 35 –9,7
– i arbetskraftsutbildning 37 33 13,1
– i arbetspraktik, arbetsalternering 21 17 23,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 53 45 16,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (596,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tie_001_sv.html