Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2014 till 252 000, vilket var 16 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,5 procent, medan det var 9,0 procent i mars året innan. Antalet sysselsatta var nästan lika många som i mars året innan. Under årets första kvartal (januari–mars) var det relativa arbetslöshetstalet 9,0 procent, vilket var 0,3 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/03 – 2014/03

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/03 – 2014/03

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2014 till 2 392 000 (felmarginal ±31 000), dvs. nästan lika många som året innan. Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn och minskade inom den offentliga sektorn jämfört med mars 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 66,7 procent, medan det året innan var 66,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 66,9 procent för män och 66,6 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2014 till 252 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 16 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 133 000 män och 119 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 9,5 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,9 procent för män och 9,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i mars totalt 653 000. Av dem var 222 000 sysselsatta och 79 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 301 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 26,3 procent, dvs. 1,5 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,8 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 12,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 450 000 i mars 2014, dvs. 8 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 122 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2013/03 – 2014/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/03 2014/03 2013/03 - 2014/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 084 4 093 0,2
Arbetskraft totalt 2 626 2 643 0,6
Sysselsatta 2 391 2 392 0,0
– löntagare 2 067 2 046 –1,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 324 346 6,8
Arbetslösa 236 252 6,8
Ej i arbetskraften 1 458 1 450 –0,5
– Dolt arbetslösa 116 122 5,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,6 66,7 0,1
Relativt arbetslöshetstal 9,0 9,5 0,5
Relativt arbetskraftstal 64,3 64,6 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2014

Under första kvartalet 2014 var antalet sysselsatta i medeltal 2 394 000 personer, dvs. 14 000 färre än under motsvarande period år 2013. Antalet sysselsatta ökade mest inom utbildning (P) och minskade inom tillverkning (C).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta minskade med 1,0 procent under första kvartalet 2014 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 238 000 under första kvartalet 2014, dvs. 6 000 fler än under januari–mars 2013. Under första kvartalet 2014 var det relativa arbetslöshetstalet 9,0 procent, vilket var 0,3 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under första kvartalet 2014 till 1 460 000, dvs. 17 000 personer fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 137 000 dolt arbetslösa , dvs. 21 000 fler än under motsvarande period år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/I – 2014/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 640 2 632 –0,3
Sysselsatta totalt 2 408 2 394 –0,6
Arbetslösa totalt 232 238 2,8
– män 131 133 1,7
– kvinnor 101 105 4,1
Ej i arbetskraften 1 444 1 460 1,1
– Dolt arbetslösa 116 137 17,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 316 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 29 000 fler än i mars året innan.

Arbetslösheten ökade från mars året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (19 %), Kajanaland (17 %) och Mellersta Finland (14 %). I slutet av mars var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 30 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 129 000 personer, dvs. 22 000 fler än i mars året innan. Servicen omfattade 4,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 39 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Detta var 2 000 fler än i mars året innan. I mars anmäldes 47 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 färre än i mars året innan.

Förändringar 2013/03 – 2014/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/03 2014/03 2013/03 - 2014/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 287 316 10,0
– arbetslösa längre än ett år 68 86 26,6
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 107 129 20,9
– sysselsatta 28 36 28,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 29 33 13,1
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 13 0,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 36 47 28,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 49 47 –4,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (632,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tie_001_sv.html