Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för april 9,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2016 till 264 000, dvs. 16 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent, medan det var 10,3 procent i april året innan. Antalet sysselsatta var 7 000 färre än i april året innan. Det fanns 32 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/04–2016/04, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/04–2016/04, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i april 2016 till 2 422 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 7 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 5 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 12 000 färre än i april 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 67,9 procent, medan det året innan var 67,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,8 procentenheter till 68,4 procent från året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,4 procentenheter till 67,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2016 till 264 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 16 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 145 000 män och 119 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent i april, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 10,5 procent och för kvinnor 9,1 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i april totalt 638 000. Av dem var 233 000 sysselsatta och 94 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 327 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i april 28,7 procent, dvs. nästan detsamma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 14,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i april 2016 till 1 423 000, dvs. 32 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 132 000 dolt arbetslösa , dvs. 9 000 fler än i april år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/04–2016/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 099 4 109 0,2
Arbetskraft totalt 2 708 2 686 –0,8
Sysselsatta 2 429 2 422 –0,3
– löntagare 2 053 2 080 1,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 375 341 –9,0
Arbetslösa 280 264 –5,7
Ej i arbetskraften 1 391 1 423 2,3
– dolt arbetslösa 123 132 7,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,7 67,9 0,2
Relativt arbetslöshetstal 10,3 9,8 –0,5
Relativt arbetskraftstal 66,1 65,4 –0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 341 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Detta var 2 000 fler än i april året innan.

Arbetslösheten sjönk i april från motsvarande period året innan inom nio närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–6 %), Tavastland (–5 %) och Norra Österbotten (–4 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Österbotten (6 %), Nyland (4 %) och Birkaland (3 %). I slutet av april var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 24 000, vilket var 4 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 125 000 personer, dvs. 4 000 färre än i april året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 43 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var nästan detsamma som i april året innan. I april anmäldes 60 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 17 000 fler än i april året innan.

Förändringar 2015/04–2016/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 339 341 0,7
– arbetslösa längre än ett år 104 121 16,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 129 125 –3,0
– sysselsatta 33 22 –32,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 24 –10,7
– i arbets- och utbildningsprövning 13 13 1,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 55 65 17,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 44 60 38,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/04/tyti_2016_04_2016-05-24_tie_001_sv.html