Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2020

Sysselsättningen ökade i februari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 20 000 fler i februari 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 13 000 färre än i februari år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/02–2020/02, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/02–2020/02, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent i februari. Enligt de säsongrensade sifforna för februari har trenden för det relativa sysselsättningstalet stigit oavbrutet fr.o.m. juli 2019.

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2020 till 2 524 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 20 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 12 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 8 000 fler än i februari 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 71,3 procent, medan det året innan var 70,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,4 procentenheter till 71,7 procent från februari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,7 procentenheter till 70,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2020 till 187 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 13 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 106 000 män och 81 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent i februari, då det året innan var 7,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland män sjönk med 0,6 procentenheter till 7,5 procent från februari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 0,4 procentenheter till 6,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i februari totalt 610 000. Av dem var 224 000 sysselsatta och 51 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 275 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 18,4 procent, dvs. 1,2 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 8,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i februari 2020 till 1 421 000, dvs. nästan lika många som året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 109 000 dolt arbetslösa , dvs. 5 000 färre än i februari 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/02 – 2020/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 127 4 132 0,1
Arbetskraft totalt 2 704 2 711 0,3
Sysselsatta 2 504 2 524 0,8
– löntagare 2 154 2 180 1,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 349 344 –1,5
Arbetslösa 200 187 –6,5
Ej i arbetskraften 1 423 1 421 –0,1
– dolt arbetslösa 114 109 –4,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,7 71,3 0,5
Relativt arbetslöshetstal 7,4 6,9 –0,5
Relativt arbetskraftstal 65,5 65,6 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 248 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 2 000 fler än i februari året innan.

Arbetslösheten sjönk i februari från motsvarande period året innan inom sex närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–8 %), Lappland (–4 %) och Egentliga Finland (–2 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Karelen (6 %), Norra Österbotten (3 %), Birkaland (3 %) och Norra Savolax (3 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 19 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 119 000 personer, dvs. 7 000 färre än i februari året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 1 000 mindre än i februari året innan. I februari anmäldes 74 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 färre än i februari året innan.

Förändringar 2019/02–2020/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 246 248 0,9
– arbetslösa längre än ett år 65 63 –2,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 126 119 –5,4
– sysselsatta 24 23 –4,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 23 24 5,3
– i arbets- och utbildningsprövning 10 8 –16,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 69 64 –7,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 78 74 –5,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Fr.o.m. 1.1.2020 har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk i arbetskraftsundersökningen. På grund av ändringen publiceras för närvarande inte tabellbilagan 9. De första uppgifterna om arbetsgivarsektor för år 2020 publiceras i offentliggörandet av kvartalsuppgifterna 23.4.2020.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/02/tyti_2020_02_2020-03-24_tie_001_sv.html