Julkaistu: 11.11.2021

Korjausrakentamisen hinnat nousivat 8 prosenttia vuodessa

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin mukaan korjausurakoiden hinnat ovat viimeisen vuoden aikana nousseet merkittävästi kaikissa tarkastelluista näkökulmista. Asunto-osakeyhtiöitä edustavien isännöitsijöiden mukaan korjausrakat ovat kallistuneet 8,8 prosenttia vuodentakaisesta, julkisyhteisöjen mukaan 7,4 prosenttia ja vuokrataloyhtiöiden mukaan korjausurakat ovat kallistuneet vuoden 2021 syksyllä 6,5 prosenttia. Kiinteistön omistajien vastauksista yhdistetty korjausrakentamisen hinnan vuosimuutos on 8,0 prosenttia.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen hinnan vuosimuutokset vastaajatyypeittäin, prosenttia

Asuinrakennusten omistajia edustavat vuokrataloyhtiöt sekä isännöitsijät, jotka kilpailuttavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeita. Erilaisten toimitilarakennusten omistajia edustavat julkisyhteisöt. Nämä vastaajatyypit arvioivat tilaamansa korjaushankkeen lopullisen hinnan muutosta.

Isännöitsijöiltä, vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä on kysytty arviota hinnanmuutoksesta korjausrakentamisessa yleisesti ja remonttityypeittäin putki-, julkisivu- ja kattoremonteista sekä vuosikorjauksista. Remonttityypeistä hinnat nousivat eniten putkiremonteissa, joiden hinnat kasvoivat 7,9 prosenttia. Julkisivuremonttien hinnat nousivat 6,8 prosenttia, kattoremonttien ja vuosikorjausten hinnat nousivat 6,7 prosenttia.

Kuvio 2. Eri remonttityyppien hintojen vuosimuutokset, prosenttia

Rakennusyritysten aliurakoiden hinnat nousivat seitsemän prosenttia vuodentakaisesta

Rakennusyrityksiä on pyydetty arvioimaan korjausrakentamiseen sekä uudisrakentamiseen hankittujen aliurakoiden hintakehitystä. Nyt syksyllä 2021 hinnat kasvoivat uudisrakentamisessa 6,7 prosenttia ja korjausrakentamisessa 6,6 prosenttia. Kevään 2021 kyselyssä korjaus- sekä uudisrakentamiseen hankittujen aliurakoiden hinnat olivat vuodentakaisella tasolla. Syksyllä 2020 toteutetussa kyselyssä aliurakoiden hinnat olivat halventuneet erityisesti uudisrakentamisessa.

Kuvio 3. Rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos, prosenttia

Rakennusyrityksiltä kysytään näkemystä tilaamiensa aliurakoiden hintakehityksestä, jolloin tutkimuksen kohteena on suppeamman urakkakokonaisuuden hinta kuin kiinteistöjen omistajilta kysytty lopullisen korjausurakan hinta. Alihankinnoista puuttuvat urakointiketjussa pääurakoitsijana toimivan yrityksen omat kustannuserät, joiden hintakehityksestä ei saada tietoa tästä tutkimuksesta tai muistakaan tietolähteistä.

Tilastokeskuksen julkaisema kokeellinen tilasto perustuu kyselyyn, jossa vastaajia pyydetään arvioimaan korjausrakentamisen hintojen kehitystä tilaamiensa urakoiden perusteella viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran syksyllä 2020, ja se toistetaan kaksi kertaa vuodessa. Viiteajankohdat on valittu keruiden toteutusaikataulun mukaan. Tiedonkeruut ovat toteutettu vuoden 2020 syys-marraskuussa sekä vuoden 2021 helmi-huhtikuussa ja syys-lokakuussa.

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruussa kysytään hintakäsitettä eri tavalla rakennusyrityksiltä ja rakennusten omistajilta. Tavoitteena on saada hintakehityksestä tietoa niiltä tahoilta, jotka ammattimaisesti ostavat korjauspalveluita. Tämän vuoksi tulokset korjausrakentamisen hintakehityksestä esitetään erikseen rakennusten omistajien ja rakennusyritysten näkökulmasta.

Kokeellista korjausrakentamisen hintaindikaattoria on tarkoitus kehittää edelleen ja arvioida, voidaanko esimerkiksi näitä erilaisia näkökulmia yhdistää yhdeksi korjausrakentamisen hintaa kuvaavaksi kokonaisindikaattoriksi. Sopivan yhdistämistavan löytyessä kokonaisindikaattori julkaistaan myöhemmin osana tätä kokeellista tilastoa.

Lisätietoa uuden indikaattorin laskennasta löydät menetelmäselosteesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot