Julkaistu: 4.11.2022

Korjausrakentamisen hinnat nousivat 11,7 % vuodentakaisesta

Korjausurakoiden hinnat ovat viimeisen vuoden aikana nousseet merkittävästi kaikista tarkastelluista näkökulmista. Asunto-osakeyhtiöitä edustavien isännöitsijöiden näkökulmasta korjausurakat ovat syksyllä 2022 kallistuneet 12,7 % vuodentakaisesta. Korjausurakoiden hinnat ovat julkisyhteisöjen mukaan nousseet 11,0 % ja vuokrataloyhtiöiden mukaan 10,0 %. Kiinteistöjen omistajien vastauksista yhdistetty korjausrakentamisen hinnan vuosimuutos on 11,7 %.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen hinnan vuosimuutokset vastaajatyypeittäin, prosenttia

 

Asuinrakennusten omistajia edustavat vuokrataloyhtiöt sekä isännöitsijät, jotka kilpailuttavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeita. Erilaisten toimitilarakennusten omistajia edustavat julkisyhteisöt. Nämä vastaajatyypit arvioivat tilaamiensa korjaushankkeiden lopullisen hinnan muutosta.

Isännöitsijöiltä, vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä on kysytty arviota hinnanmuutoksesta korjausrakentamisessa yleisesti ja remonttityypeittäin putki-, julkisivu- ja kattoremonteista sekä vuosikorjauksista. Remonttityypeistä hinnat nousivat eniten kattoremonteissa, joiden hinnat kasvoivat 12,6 %. Putkiremonttien hinnat nousivat 12,0 %, julkisivuremonttien hinnat nousivat 10,2 % ja vuosikorjausten hinnat 9,7 %.

Kuvio 2. Eri remonttityyppien hintojen vuosimuutokset, prosenttia

Rakennusyritysten korjausrakentamisen aliurakoiden hinnat nousivat 10,1 % vuodentakaisesta

Rakennusyrityksiä on pyydetty arvioimaan korjaus- sekä uudisrakentamiseen hankittujen aliurakoiden hintakehitystä. Syksyllä 2022 hinnat nousivat uudisrakentamisessa 11,2 % ja korjausrakentamisessa 10,1 %. Hintojen voimakas nousu on ollut näkyvissä syksystä 2021 alkaen.

Kuvio 3. Rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos, prosenttia

 

Rakennusyrityksiltä kysytään näkemystä tilaamiensa aliurakoiden hintakehityksestä, jolloin tutkimuksen kohteena on suppeamman urakkakokonaisuuden hinta kuin kiinteistöjen omistajilta kysytty lopullisen korjausurakan hinta. Alihankinnoista puuttuvat urakointiketjussa pääurakoitsijana toimivan yrityksen omat kustannuserät, joiden hintakehityksestä ei saada tietoa tästä tutkimuksesta tai muistakaan tietolähteistä.

Tilastokeskuksen julkaisema kokeellinen tilasto perustuu kyselyyn, jossa vastaajia pyydetään arvioimaan korjausrakentamisen hintojen kehitystä tilaamiensa urakoiden perusteella viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran syksyllä 2020, ja se toistetaan kaksi kertaa vuodessa. Viiteajankohdat on valittu keruiden toteutusaikataulun mukaan. Syksyn 2022 tiedonkeruu toteutettiin syys-lokakuussa. Aikaisemmat tiedonkeruut ovat toteutettu vuoden 2020 syys-marraskuussa, vuoden 2021 helmi-huhtikuussa ja syys-lokakuussa sekä 2022 helmi-huhtikuussa.

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruussa kysytään hintakäsitettä eri tavalla rakennusyrityksiltä ja rakennusten omistajilta. Tavoitteena on saada hintakehityksestä tietoa niiltä tahoilta, jotka ammattimaisesti ostavat korjauspalveluita. Tämän vuoksi tulokset korjausrakentamisen hintakehityksestä esitetään erikseen rakennusten omistajien ja rakennusyritysten näkökulmasta.

Lisätietoa indikaattorin laskennasta löydät menetelmäselosteesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot