Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Regressioimputointi

Eräs mallipohjaisen imputoinnin menetelmä, jossa regressioanalyysia käytetään puuttuvan muuttujan estimointiin. Regressiomallissa voi olla nolla, yksi tai useampi apumuuttuja, joita käyttämällä ennustetaan kohdemuuttujan puuttuva arvo. Puuttuvan arvon imputointi perustuu mallin perusteella ennustettuun arvoon.
Regressioimputoinnissa ennustettava arvo voidaan laskea joko residuaalilla tai ilman. Keskiarvon ja loppusummien estimoinnissa ei tarvita residuaalia, mutta kohdemuuttujan vaihtelun ja jakauman estimoinnissa sitä tarvitaan. Regressioimputointia voidaan käyttää koko aineiston lisäksi myös imputointiluokkiin, joille estimoidaan erilliset tunnusluvut. Ks. myös suhdeimputointi ja keskiarvoimputointi.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa