Käsitteet: R

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Raaka-aine-ekvivalentti (RME, Raw Material Equivalents) sisältää viedyn tai tuodun materiaalimäärän lisäksi ne suorat panokset, jotka on tarvittu viedyn tai tuodun materiaalimäärän tuottamiseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Raaka-ainepanokset (RMI, Raw Material Input) lasketaan lisäämällä kotimaisiin suoriin panoksiin tuodut raaka-aineet ja jalosteet, ja laskennassa huomioidaan myös ne panokset, jotka on tarvittu tuodun materiaalimäärän tuottamiseksi.

RMI = DE + IMPrme

Lue käsitteen koko määritelmä

Lyhytaikaiset (alkuperäinen maturiteetti enintään 12 kuukautta) jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinavaateet, kuten sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja valtion velkasitoumukset, jälkimarkkinakelpoiset
rahamarkkinavelkakirjat sekä muut jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinavaateet. Rahamarkkinasijoitukset ja jälkimarkkinattomat rahamarkkinavelkakirjat eivät sisälly luottokantaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Erään kuuluvat ns. rahan tukkumarkkinoilla tehdyt sijoitukset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Erään kuuluu velkakirjaan perustuva jälkimarkkinattomat saamiset rahamarkkinoilta.
Jälkimarkkinattomat rahamarkkinavelkakirjat eivät sisälly luottokantaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahamääräisiin sosiaalietuuksiin sisältyvät (D62)

a) rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet, joita sosiaaliturvarahastot maksavat kotitalouksille sosiaaliturvajärjestelmistä. Esim. eläkkeet, työttömyysturva.

b) rahamääräiset sosiaaliavustukset, joita julkisyhteisöt maksavat kotitalouksille samojen tarpeiden tyydyttämiseen kuin sosiaalivakuutusetuudet, mutta niitä ei suoriteta sosiaaliturvamaksut ja sosiaalivakuutusetuudet yhdistävästä sosiaalivakuutusjärjestelmästä. Esim. kunnallinen toimeentulotuki, elatusavut.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahastoon tehdyt rahasto-osuuksien merkinnät vähennettynä rahasto-osuuksien lunastuksilla tietyn ajanjakson aikana.

Lue käsitteen koko määritelmä

Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahaston arvo lasketaan siten, että rahaston sijoitusten markkina-arvosta vähennetään rahaston mahdolliset velat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääsääntöisesti sijoitusrahastotoimintaa harjoittava osakeyhtiö.

Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa ja hallintoa hoitaa rahastoyhtiö, jolla tavallisesti on hoidossaan useita eri rahastoja. Rahastoyhtiön perustamiseen tarvitaan Rahoitustarkastuksen myöntämä toimilupa.

Rahastoyhtiöt voivat nykyisin halutessaan tarjota asiakkailleen myös sijoitusneuvontaa ja yksilöllisiä omaisuudenhoitopalveluja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahatulot tarkoittavat bruttotuloja ilman omassa käytössä olevasta omistusasunnosta saatavaa laskennallista asuntotuloa ja muita mahdollisia laskennallisia eriä. Rahatulot sisältävät työsuhteeseen liittyvät luontoisedut.

Bruttorahatulot = kotitalouden tuotannontekijätulot (palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot ) + kotitalouden saamat tulonsiirrot

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoituslaitokset-sektori sisältää alasektorit: keskuspankki, muut rahalaitokset ja muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset.

Keskuspankin tehtävä on laskea liikkeelle rahaa, säilyttää rahan sisäinen ja ulkoinen arvo ja pitää hallussaan joko kaikkea tai osaa maan kansainvälisistä valuuttavarannoista. Sektoriin luetaan kansallinen keskuspankki (Suomen Pankki) myös silloin, kun se on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää.

Muut rahalaitokset välittävät pääasiassa rahoitusta ottamalla vastaan talletuksia muilta institutionaalisilta yksiköiltä ja myöntämällä omaan laskuunsa lainoja ja/ tai arvopaperisijoituksia. Sektoriin luetaan talletuspankkien lisäksi rahamarkkinarahastot.

Muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset välittävät rahoitusta ottamalla velkaa muussa muodossa kuin talletuksina tai vakuutusteknisinä vastuuvelkoina. Sektoriin luetaan Rahoitustarkastuksen toimiluvan omaavat luottolaitokset sekä muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset, joita ovat mm. sijoitusrahastot, kehityspääomayhtiöt, omaisuudenhoitoyhtiöt, panttikonttorit sekä esim. talletuspankkien hallintayhtiöt.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoitusleasingin osapuolet ovat kohteen myyjä, rahoitusyhtiö ja vuokralleottaja.

Rahoitusleasingillä tarkoitetaan pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rahoitusleasingin kohteena Suomessa ovat tavallisesti erilaiset koneet, laitteet ja kulkuneuvot.

Leasing-sopimus voi koskea myös rakennusta ja kiinteää omaisuutta. Rahoitusyhtiö rahoittaa kohteen hankinnan ostamalla laitteen sen myyjältä ja vuokraamalla se edelleen asiakkaalle.

Leasingkohteen omistaa rahoitusyhtiö eikä sopimuksen tarkoituksena ole se, että vuokralleottajasta tulee kohteen omistaja vuokrakauden päättyessä. Vuokralleottajalla on kohteen käyttöoikeus, ja vuokrakausi kestää yleensä kohteen koko taloudellisen käyttöiän.

Lue käsitteen koko määritelmä

Myynti tapahtuu kun leasingkohteen rahoittaja myy tuotteen leasingkauden päätyttyä vuokralleottajalle tai ulkopuoliselle.
Vuokrakauden lopussa on vuokralleottajalla mahdollisuus lunastaa vuokrattu esine itselleen jäännösarvon ilmoittamalla hinnalla (osto-optio) tai hankkii laitteelle ostajan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoituskohteen jäljellä olevan pääoma-arvon määrä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hankinta tapahtuu kun rahoitusyhtiö hankkii vuokralleottajan liiketoiminnassaan tarvitseman kohteen tuotteen myyjältä.
Vuokralleottaja valitsee itsenäisesti vuokrattavan esineen ja sen toimittajan, ja tekee tämän jälkeen leasing-sopimuksen rahoittajan kanssa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Vuokralleottajan maksama leasing-kohteen vuokra, joka sisältää sekä esineen hankintahinnalle laskettavan koron ja käsittelymaksun, että esineen arvon kuoletuksen jäännösarvoa lukuunottamatta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoituspalvelut kattavat pääsääntöisesti pankkien ja muiden rahoituslaitosten rahoituksen välityksen ja sitä palvelevan toiminnan lukuun ottamatta vakuutus- ja eläkepalveluja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoitustaloustoimet ovat institutionaalisten yksiköiden välisiä tai niiden ja ulkomaiden välisiä rahoitussaamisiin ja -velkoihin kohdistuvia taloustoimia.

Ne kuvaavat, mikä sektori rahoittaa, mitä sektoria rahoitetaan, minkä rahoitusvaateen muodossa ja kuinka paljon.

Rahoitustaloustoimet luokitellaan kahdeksaan eri pääluokkaan ja niiden alaluokkiin. Luokittelu vastaa rahoitustaseiden luokittelua.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoitustaloustoimet, netto on rahoitusvarojen nettohankinnan ja velkojen nettohankinnan erotus. Jos sektorille kertyy rahoitusvaroja jakson aikana enemmän kuin lisävelkaa, sektori on nettomääräinen luotonantaja. Käsite vastaa kansantalouden tilinpidon käsitettä nettoluotonanto/-otto.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoitustilinpidossa kuvataan kansantalouden sektoreiden rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: jakson lopun rahoitustaseesta ja jakson aikaisista, rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvista rahoitustaloustoimista. Rahoitustilinpito on osa kansantalouden tilinpitojärjestelmää.

Rahoitustilinpito on muista rahoitustilastoista johdettu tilasto. Tilaston laadinnassa hyödynnetään paitsi rahoitustilastoja, myös muita sektoreittaisia tase- ja virtatietoja sisältäviä tilastoja ja tietoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Luokitus, joka kuvaa asunnon tai kiinteistön rahoituslähdettä.

Arava-asunto on valtion ARAVA-lainalla tuotettu asunto, jonka vuokra määräytyy kustannusvastaavuusperiaatteella. Suurin osa arava-asunnoista on kuntien omistuksessa.

Vapaarahoitteiset asunnot ovat muita kuin arava-asuntoja.Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoitusvaadeluokituksessa luokitellaan kaikki sellaiset rahoitusinstrumentit, jotka ovat kuvauksen kohteena rahoitustilinpidossa.

Pääkriteereinä ovat rahoitusinstrumenttien likviditeetti ja niitä koskevat lait. Saamis-velkasuhteen tulee olla ehdoton; ehdollinen saaminen on mukana vain jos sille voidaan määritellä markkinahinta tai jos se voidaan kuitata vastasaamisella.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoitusvarat ovat taloudellisia varoja, jotka koostuvat maksuvälineistä, rahoitussaamisista sekä sellaisista taloudellisista varoista, jotka ovat luonteeltaan saamisten kaltaisia.

Rahoitussaamiset oikeuttavat niiden omistajat eli velkojat saamaan maksun tai sarjan maksuja ilman erityisiä muita toimenpiteitä muilta institutionaalisilta yksiköiltä eli velallisilta, jotka ovat hankkineet saamisten vastineena olevat velat.

Rahoitusvarat jaetaan kahdeksaan alaluokkaan: Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (AF1), Käteisraha ja talletukset (AF2), Rahamarkkinainstrumentit ja joukkovelkakirjalainat (AF3), Lainat (AF4), Osakkeet ja osuudet (AF5), Vakuutus-, eläke ja standarditakausvastuut (AF6), Johdannaiset ja työsuhdeoptiot (AF7) sekä Muut saamiset ja velat (F8).

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoitusvarojen nettohankinta kuvaa nettomääräisesti periodin aikana hankittujen rahoitusvarojen määrää.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahoitusvelat ovat taloudellisia velkoja, jotka luokitellaan samalla tavalla kuin rahoitusvarat. Velat ovat varojen vastinkirjauksia eli jonkun saaminen on jonkun toisen velka.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahtimaksut kuljetuspalveluista käsittävät kaikki suomalaisen yrityksen ulkomaalaisille yrityksille kuljetuspalveluista maksamat korvaukset, mikäli kuljetukset ovat tapahtuneet maantiekuljetuksina. Kuljetuspalvelujen käyttäminen voi liittyä sekä vientiin että tuontiin ja lisäksi kabotaasiin ja kauttakulkukauppaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kiskoparista muodostuva raideliikenteen kulkuneuvolle tarkoitettu rautatielinja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Raideliikenteen kustannusindeksi mittaa metro- ja raitiovaunuliikenteen harjoittamiseen liittyvien kustannustekijöiden hintakehitystä. Indeksi on Laspeyres-tyyppinen indeksi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pää- ja sivuraiteiden sekä sivuratojen kokonaispituus.

Lue käsitteen koko määritelmä

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietojen ensitoimituksen yhteydessä asiakkaalle toimitetaan rakenneselvitys valitun alueen elinkeinotoiminnasta. Rakenneselvitys on taulukkomuotoinen tuloste yritysten ja toimipaikkojen lukumääristä sekä kuvattavasta muuttujasta (esimerkiksi liikevaihto, palkkasumma tai henkilöstömäärä). Rakenneselvitykseen sisältyvät myös asiakkaan valitseman alueen osuus koko Suomen vastaavien toimialojen liikevaihdosta, palkoista tai henkilöstömääristä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Rakennustilastoissa käytetyt pääryhmät ovat
- asuinrakennukset
- vapaa-ajan asuinrakennukset
- liikerakennukset
- toimistorakennukset
- liikenteen rakennukset
- hoitoalan rakennukset
- kokoontumisrakennukset
- opetusrakennukset
- teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset
- energiahuoltorakennukset
- yhdyskuntatekniikan rakennukset
- varastorakennukset
- pelastustoimen rakennukset
- maatalousrakennukset ja eläinsuojat
- muut rakennukset.

Rakennusluokitus on esitetty Tilastokeskuksen käsikirjassa Rakennusluokitus 2018.
Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu mukaan Tilastokeskuksen rakennuskantaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakennuksen tilavuus lasketaan Suomen standardoimisliiton standardin SFS 2460, RT 120.12 mukaisesti.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien rajoittamaa tilaa.

Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat, joiden pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava ja/tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita, esimerkiksi maanalaiset öljysäiliöt, eivät ole rakennuksia.

Rakennuksiksi ei lueta myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms., jotka eivät sisällä umpinaisin seinin erotettuja tiloja, eikä siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms.

Tilastokeskuksen rakennuskantatilastoon eivät kuulu
- kesämökit
- nestevarastorakennukset
- yksinomaan maataloustuotannossa käytettävät rakennukset
- asuinrakennusten saunarakennukset
- asuinrakennusten talousrakennukset
- kokonaisuudessaan ulkovaltojen lähetystöjen hallinnassa olevat rakennukset
- puolustusvoimien rakennukset
- väestösuojat
paitsi silloin, kun em. rakennukset ovat asuttuja tai niissä on toimitiloja.

Rakennuskantatiedot on saatu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakennusaineella tarkoitetaan sitä ainetta, josta rakennuksen kantavat pystyrakenteet on pääosin tehty. Luokitus on seuraava:
- betoni, kevytbetoni
- tiili
- teräs
- puu
- muu, tuntematon.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakennuskustannusindeksi on panoshintaindeksi, joka kuvaa ammattimaisen uudisrakentamisen tuotantotekijöiden, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden panosten hintakehitystä suhteessa perusvuoden keskimääräiseen hintatasoon.

Lue käsitteen koko määritelmä

1) Rakentaminen ulkomailla

Palvelujen ulkomaankaupan näkökulmasta rakentamisella ulkomailla tarkoitetaan kotimaisen talousyksikön (yrityksen) ulkomaiselle talousyksikölle ulkomaan alueella suorittamaa lyhytaikaista (suositus alle 1 vuosi) rakennus- tai asennusprojektia. Tällainen projekti voi sisältää rakentamista, korjausrakentamista, asentamista tai purkamista. Rakentaminen ulkomailla kattaa kaikki palvelut, jotka kuuluvat olennaisesti rakennussopimukseen. Mukaan luetaan rakennuspaikan valmistelutyöt, rakennusten rakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, koneiden asentaminen ja kokoaminen, rakennuksen ja ympäristön viimeistelytyöt sekä muut rakennuspalvelut, kuten rakennus- ja purkukoneiden vuokrauspalvelut käyttäjineen.

Asennuksessa käytettävät asennustarvikkeet sisältyvät rakennuspalveluun.

Talousyksikön kotimaisuus tai ulkomaisuus ei määräydy omistuksen perusteella vaan sen perusteella, missä maassa kyseisen talousyksikön ns. taloudellisen edun keskus sijaitsee, s.o. missä maassa yksikkö pysyvästi toimii.

2) Rakentaminen Suomessa

Palvelujen ulkomaankaupan näkökulmasta rakentamisella Suomessa tarkoitetaan ulkomaisen talousyksikön (yrityksen) kotimaiselle talousyksikölle kotimaan alueella suorittamaa lyhytaikaista (suositus alle 1 vuosi) rakennus- tai asennusprojektia. Rakentaminen Suomessa on käsitteellisesti identtinen rakentamisen ulkomailla kanssa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakennusvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. Jos rakennusvuosi on aikaisempi kuin 1980, on rakennusvuodeksi voitu ilmoittaa peruskorjausvuosi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakennusyritysten liikevaihtoindeksi kuvaa toimialan arvonlisäverovelvollisten yritysten liikevaihdon kehitystä. Indeksille lasketaan alaindekseinä talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihtoindeksit. Toimialat on jaettu Toimialaluokitus TOL 2008 -käsikirjan mukaan. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto.

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon kausiverotietoja, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelulla. Liikevaihtoindeksin laskennassa käytettyihin tietoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Alkuperäisen indeksin lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja ja trendisarja. Indeksi julkaistaan kuukausittain.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakennusyritysten palkkasummaindeksi kuvaa työnantajasuorituksia maksavien yritysten palkkasumman kehitystä. Indeksille lasketaan alaindekseinä talonrakentamisen sekä maa-ja vesirakentamisen palkkasummaindeksit. Tarkasteltava muuttuja on ennakonpidätyksen alaiset palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Jako talonrakentamiseen sekä maa- ja vesirakentamiseen perustuu Toimialaluokitus 1995 -käsikirjaan (Käsikirjoja 4, Tilastokeskus).

Indeksin perusvuosi on 1995 (1995 = 100).

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja, joita Tilastokeskus täydentää.

Indeksiluku tuotetaan paneelimenetelmällä. Paneelissa ovat mukana ne yritykset, joilla löytyy tietoa tarkasteltavalta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näiden yritysten perusteella lasketaan toimialan prosenttimuutos. Indeksisarjaa jatketaan näiden muutosten perusteella. Laskennasta poistetaan yritykset, joiden kehitys poikkeaa huomattavasti toimialan yleisestä kehityksestä.

Indeksisarja alkaa vuoden 1995 tammikuusta. Alkuperäisen indeksin lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja ja trendisarja. Aikasarjan lyhyys vaikeuttaa trendin laskemista. Siksi trendiä tarkastellessa kannattaa seurata myös alkuperäisen sarjan käyttäytymistä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakentaminen sisältää kiinteistöjen muodossa olevan käyttöomaisuuden luomisen, hallinnan, korjausrakentamisen tai laajentamisen, maa- ja vesirakennustyyppisen maanparannuksen ja muut rakenteet kuten tiet, sillat ja padot. Siihen sisältyy myös rakentamiseen liittyvät asennus- ja kokoonpanotyöt, rakennuspaikan valmistelutyöt, yleinen rakentaminen sekä erityispalvelut kuten maalaus, putkityöt ja purkaminen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rakentamisen myynnin määräindeksi mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon.

Rakentamisen myynnin määräindeksit saadaan painottamalla yhteen talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määräindeksit. Painoina käytetään perusvuoden tuotannon jalostusarvoa.

Indeksi julkaistaan kuukausittain. Alkuperäisen indeksisarjan lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja sekä trendisarja.

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon yrityskohtaista kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen myyntitiedustelun tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö.

Lue käsitteen koko määritelmä

Yleisiä rangaistuksia (kenelle tahansa rikoslain alaiselle määrättävissä olevia) ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdoton vankeus.

Erityinen rangaistus alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta on nuorisorangaistus. Erityisiä rangaistuksia virkamiehiä varten ovat varoitus ja viraltapano. Sotilaan kurinpitorangaistuksia ovat varoitus, poistumiskielto, kurinpitosakko, ylimääräinen palvelus ja aresti.

Oikeushenkilö eli yhtiö, yhdistys, säätiö tms. voidaan tuomita yhteisösakkoon.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rangaistusmääräyksellä tarkoitetaan ratkaisua, jolla virallinen syyttäjä määrää sakkorangaistuksen ja menettämisseuraamuksen sakkovaatimuksen tai rangaistusvaatimuksen perusteella.

Sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuksen antaa poliisimies. Sakkovaatimuksella tarkoitetaan epäillylle annettavaa vaatimusta, jolla hänelle vaaditaan rikkomuksesta yli 20 päiväsakon sakkorangaistusta tai poliisilla ei ole toimivaltaa antaa sakkomääräystä. Sakkovaatimus annetaan myös siinä tapauksessa, jos epäilty pyytää päiväsakon rahamäärän määräytymisperusteen muuttamista.

Rangaistusvaatimuksella tarkoitetaan epäillylle tiedoksi annettavaa sakkorangaistusta tai rikesakkoa sekä menettämisseuraamusta koskevaa vaatimusta tilanteessa, jossa epäilty ei suostu asian käsittelemiseen lain sakon ja rikesakon määräämisestä (754/2010) mukaisessa menettelyssä.

Poliisimies voi myös antaa sakkomääräyksen. Sakkomääräyksellä tarkoitetaan poliisimiehen määräämää sakkorangaistusta. Sakkomääräys voi olla enintään 20 päiväsakon suuruinen sakkorangaistus tai menettämisseuraamus ja se voidaan määrätä lain sakon ja rikesakon määräämisestä (754/2010) luvun 1 3§:n kohdissa 1-13 lueteltujen lakien ja säännösten rikkomisesta.

Sakkorangaistus voidaan määrätä rikkomuksesta, josta ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Sakkorangaistuksen ohella voidaan määrätä 1 000 euron suuruinen menettämisseuraamus.

Asian käsitteleminen lain sakon ja rikesakon määräämisestä (754/2010) mukaisessa menettelyssä edellyttää asianomistajan suostumuksen.
Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Kasvihuonekaasuinventaariossa päästöt raportoidaan seuraavilta sektoreilta:

Energia:
polttoaineiden energiakäyttö sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyvät haihtuma- ja karkauspäästöt

Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö:
teollisuusprosesseista vapautuvat, raaka-aineiden ja polttoaineiden raaka-ainekäytöstä aiheutuvat päästöt, F-kaasujen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä päästöt dityppioksidin käytöstä teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa

Maatalous:
kotieläinten ruoansulatuksen CH4-päästöt, lannankäsittelyn CH4- ja N2O-päästöt, maaperän N2O-päästöt, kasvintähteiden pellolla polton N2O-päästöt sekä kalkituksen ja urealannoituksen CO2-päästöt

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF):
CO2-päästöt ja -poistumat eli hiilivarastomuutokset maankäyttöluokista metsämaa, viljelysmaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut alueet ja muu maa. Lisäksi raportoidaan mm. puutuotteiden hiilivaraston muutokset, maastopalojen, ennallistamispolttojen ja metsäkulotuksen päästöt sekä pellonraivauksen, metsälannoituksen, ojitettujen metsämaiden ja turvetuotantoalueiden N2O-päästöt ja ojitettujen metsämaiden ja turvetuotantoalueiden CH4-päästöt

Jäte:
kaatopaikat, kompostointi ja jätevesien käsittely

lisäksi raportoidaan teollisuusprosesseissa ja energiasektorilla NMVOC- ja CH4-päästöistä syntyvät epäsuorat CO2-päästöt.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on yli 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rautatie, joka voi koostua yhdestä tai useammasta raiteesta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pää- ja sivuratojen kokonaispituus ilman sivuraiteita.

Lue käsitteen koko määritelmä

Riita-asian tuomioistuinkäsittely on jaettu kahteen vaiheeseen, valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Valmistelu jakautuu kirjalliseen valmisteluun ja valmisteluistunnossa pidettävään suulliseen valmisteluun.

Lue käsitteen koko määritelmä

Onnettomuus, jossa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu (verikokeen tulos vähintään 0,5 promillea tai puhalluskokeen tuloksena todettu litrassa uloshengitysilmaa vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia) tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rautatieliikenteen transitolla tarkoitetaan kuljetusta samassa rautatievaunussa yhden valtion läpi niin, että lähtö- ja määräpaikka ovat eri maissa. Tilastokeskuksen tilastossa: Transitoliikenne Suomen kautta rautatietransitolla tarkoitetaan Suomen itärajan rautateitse ylittävien transitokuljetusten määrää.

Rautatieliikenteen transitokuljetukset ovat pääosin Suomen satamista ja Suomen satamiin kuljetettua transitotavaraa. Lisäksi rautatieliikenteen transitokuljetuksia tehdään vähäisessä määrin Suomen pohjoisten maarajojen kautta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tietyn perusvuoden hinnoin laskettu hinta, josta on poistettu hintatason muutosten vaikutukset. Useimmiten reaalihinnalla tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä deflatoitua nimellishintaa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kertoo reaalisen hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan (esim. 2000, 1983 tai 1970) verrattuna. Reaalihintaindeksi saadaan jakamalla nimellishintaindeksin pisteluku vastaavan ajankohdan ja vastaavan perusvuoden kuluttajahintaindeksin pisteluvulla.

Lue käsitteen koko määritelmä

Regressioanalyysi on yksi käytetyimmistä monimuuttujamenetelmistä, jonka avulla voi mallittaa muuttujien välisiä riippuvuusshteita. Regressioanalyysi antaa tulokseksi regressioyhtälön, joka kuvaa yhden riippuvan muuttujan ja yhden tai useamman riippumattoman muuttujan välistä tilastollista yhteyttä. Yksinkertaisimmassa tapauksessa regressioanalyysi tuottaa lineaarisen eli suoraviivaisen regressiosuoran, jota käytetään riippuvan muuttujan vaihtelun selittämiseen.Lue käsitteen koko määritelmä

Eräs mallipohjaisen imputoinnin menetelmä, jossa regressioanalyysia käytetään puuttuvan muuttujan estimointiin. Regressiomallissa voi olla nolla, yksi tai useampi apumuuttuja, joita käyttämällä ennustetaan kohdemuuttujan puuttuva arvo. Puuttuvan arvon imputointi perustuu mallin perusteella ennustettuun arvoon.
Regressioimputoinnissa ennustettava arvo voidaan laskea joko residuaalilla tai ilman. Keskiarvon ja loppusummien estimoinnissa ei tarvita residuaalia, mutta kohdemuuttujan vaihtelun ja jakauman estimoinnissa sitä tarvitaan. Regressioimputointia voidaan käyttää koko aineiston lisäksi myös imputointiluokkiin, joille estimoidaan erilliset tunnusluvut. Ks. myös suhdeimputointi ja keskiarvoimputointi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Regressiokerroin on regressiosuoran riippumattomiin eli selittäviin muuttujiin liittyvä kerroin. Regressiokerroin ilmoittaa, kuinka tärkeä kukin riippumaton muuttuja on riippuvan muuttujan vaihtelun selittäjänä. Oleellinen seikka on se, että regressiokerroin kertoo riippumattoman muuttujan selitysosuuden muiden selittäjien vaikutuksen ollessa vakioitu. Esim. koulutusmuttujan regressiokerroin voi ilmaista sen tosiasian, että jokainen lisävuosi koulutustasossa nostaa henkilön kuukausituloja 200 eurolla sukupuolen ja iän ollessa vakioitu.Lue käsitteen koko määritelmä

Opettajatilastossa ammattiluokka 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit sisältää vain rehtorit (ei koulunjohtajia).

Lue käsitteen koko määritelmä

Aikataulun mukainen lentoliikenne.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rekisterikorjaus on henkilön asuinpaikkatietojen muuttamista toisenlaisiksi väestotietojärjestelmässä niin, että tietojen muutokseen ei liity henkilön todellista muuttoa. Yleensä muutto on tapahtunut hyvin kauan sitten niin, että tietojen muuttaminen muuttoilmoituksella ei ole mielekästä tai sitten henkilön tiedetään muuttaneen joskus, mutta tuloasuinpaikan tietoja ei ole saatu ja henkilön on laskettu kuuluvan poissaolevaan väestöön.

Kun alueella väestöön vaikutetaan lisäävästi tällä tavalla, on kyseessä lisäyskorjaus. Kun alueella vaikutetaan vähentävästi tällä tavalla, on kyseessä poistokorjaus. Lisäyskorjausten ja poistokorjausten erotusta kutsutaan rekisterikorjaukseksi tai rekisterikorjausten netoksi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kaikki Suomen alusrekisteriin rekisteröidyt alukset aluksen kokoon tai laatuun katsomatta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kahden samaa sukupuolta olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön rekisteröity parisuhde
(laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950). Samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat voineet 1.3.2002 lähtien rekisteröidä parisuhteensa. Parisuhteen rekisteröi siviilivihkimisen toimittamiseen oikeutettu viranomainen. Rekisteröity parisuhde purkautuu, kun parisuhteen toinen osapuoli kuolee tai julistetaan kuolleeksi tai parisuhde puretaan tuomioistuimen päätöksellä.

Mahdollisuus rekisteröidä parisuhde Suomessa päättyi helmikuun viimeinen päivä 2017 (laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta 250/2016). Maaliskuun alusta lähtien 2017 samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat voineet solmia avioliiton (156/2015). Rekisteröity parisuhde purkautuu, kun parisuhteen toinen osapuoli kuolee tai julistetaan kuolleeksi taikka parisuhde puretaan tuomioistuimen päätöksellä.

Avioliittolain muutoksen myötä Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen Digi- ja väestötietovirastolle. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on saanut ilmoituksen. Tilastossa ilmoituksella avioliitoiksi muuttuneita rekisteröityjä parisuhteita ei lasketa vuositilastoon solmituiksi avioliitoiksi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Reliabiliteetti ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteettia voidaan arvioida esim. toistomittauksilla.Lue käsitteen koko määritelmä

Taseeseen sisältyvät velvoittavaan takaisinmyyntisitoumukseen perustuvat repo-ostot hankintahintaisina. Repo-ostot ovat luottolaitoksen luotonantoa. Tällöin luottolaitos toimii ostajana (sijoittajana) ja hankkii itselleen asiakkaiden omistamia arvopapereita takaisinmyyntisitoumusta vastaan.
Repo-optiot sen sijaan kuuluvat taseen ulkopuolisiin eriin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Resurssituottavuus (RP, Resource Productivity) lasketaan bruttokansantuotteen ja kotimaisen materiaalien kulutuksen suhteena. Se kertoo, miten tehokkaasti luonnonvaroja hyödynnetään suhteessa bruttokansantuotteeseen. Resurssituottavuus on yksi EU:n kestävän kehityksen mittari.

RP = BKT/DMC

Lue käsitteen koko määritelmä

Revisio tarkoittaa tietojen tarkentumista. Tietojen tarkentuminen johtuu esimerkiksi laskentaan käytettävissä olevan aineiston muutoksista tai saaduista uusista tiedoista.

Lue käsitteen koko määritelmä

Riippumaton eli selittävä muuttuja liittyy muuttujien välisten riippuvuussuhteiden mallittamiseen. Riippumaton muuttuja (x) on se muuttuja, joka selittää riippuvan muuttujan (y) vaihtelua. Edellinen voi olla esim. koulutusaste, jolla selitetään ansiotulojen määrää.


Lue käsitteen koko määritelmä

Riippuva l. selitettävä muuttuja liittyy muuttujien välisten riippuvuussuhteiden mallittamiseen. Riippuvan muuttujan (y) arvot vaihtelevat riippumattoman muuttujan (x) arvojen mukaan. Riippuva muuttuja voi olla esim. poliittinen asenne mielipidetutkimuksessa, jota selitetään taustamuuttujien, kuten ikä, koulutus tai alue, avulla.


Lue käsitteen koko määritelmä

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, kaupan purusta tai sopimuksen pätevyydestä. Käräjäoikeudet antavat tuomioita myös riidattomissa velkomus- ja häätöasioissa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rikesakko on euromäärältään kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus. Rikesakko voi olla suuruudeltaan 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa ja 1.9.2015 lähtien 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 tai 200 euroa. Jos henkilö syyllistyy samalla kertaa kahteen tai useampaan rikkomukseen, rikesakko määrätään ankaramman tai ankarimman rikesakon mukaan. Rikesakosta ja sakkorangaistuksesta tai määräaikaisesta vankeusrangaistuksesta ei saa määrätä yhteistä rangaistusta. Maksamatonta rikesakkoa ei saa muuntaa vankeudeksi.

Rikesakon määrää poliisimies tai muu laissa säädettyä valvontaa suorittava virkamies. Rikesakkoon tuomittu voi saattaa asian käräjäoikeuden tutkittavaksi. Rikesakon määräämisestä säädetään laissa sakon ja rikesakon määräämisestä (754/2010).

Rikesakon käyttöalasta säädetään rikoslain luvussa 2 a 8-11§, laissa rikesakkorikkomuksista (986/2016) sekä valtioneuvoston asetuksessa rikesakkorikkomuksista (1081/2015).Lue käsitteen koko määritelmä

Rikkidioksidia syntyy fossiilisten polttoaineiden käytön sekä rikkipitoisten malmien sulattamisen yhteydessä. Veteen yhdistettynä rikkidioksidi muodostaa rikkihappoa ja happamia sateita. Happamilla sateilla puolestaan on syövyttäviä vaikutuksia. Lisäksi ne vaikuttavat metsien häviämiseen ja happamoittavat vesistöjä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rikosseuraamusvirasto on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva keskusvirasto, joka vastaa yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanon johtamisesta ja kehittämisestä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Suomalaisten matkatutkimuksessa risteilyllä tarkoitetaan Suomen aluevesien ulkopuolelle laivalla tai lautalla tehtyä (yleensä edestakaista) matkaa. Risteilyyn kuuluu joko yöpyminen laivalla tai se voi olla päiväristeily ilman yöpymistä. Matkaan voi sisältyä maissakäynti (päiväkäynti) kohdemaassa.

Risteily voi olla myös yhteen suuntaan (joko meno tai paluu) tehty laivayöpymisen sisältävä laivamatka, jos matka toiseen suuntaan on tehty jollain muulla kulkuvälineellä (esim. lentokoneella) eikä matkaan sisälly yhtään yöpymistä kohdemaassa. Matkan tarkoituksen mukaan risteilyt on jaettu vapaa-ajanristeilyihin sekä työ- /kokousristeilyihin (esim. laivaseminaari).

Lue käsitteen koko määritelmä

Sellaiset alukset, joissa lastaus ja purku tapahtuvat siirtämällä lasti pyörien päällä alukseen ja aluksesta perä- ja keularamppien tai sivuporttien kautta (roll on/roll off). Jos ro-ro-alus voi kuljettaa lastin lisäksi vähintään 120 matkustajaa, se on luokiteltu ro-ro-matkustaja-alukseksi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rojaltitulot ja -menot sekä lisenssitulot ja -menot syntyvät

1) aineettoman varan, kuten tavaramerkin, copyrightin, patentin, tuotantoprosessin tai -tekniikan, designin, mallin, tuotanto-oikeuden, franchisingin tai tietokoneohjelmiston käytöstä
2) tuotetun originaalin tai prototyypin käytöstä, johon on ostettu lisenssisopimus tai tekijänoikeus, kuten käsikirjoituksiin tai filmeihin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ruoan valmistuksen energiankulutuksen laskennassa on huomioitu liedet ja uunit. Ruoan valmistuksessa käytetään energialähteenä pääosin sähköä, jonkin verran kaupunki- ja nestekaasua, puuta ja puuhiiltä. Puun ja puuhiilen käyttö on arvioitu marginaaliseksi, eikä niitä oteta huomioon tässä tilastossa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ryhmäperhepäiväkoti on varhaiskasvatuksen toimipaikka, jossa varhaiskasvatusta toteuttaa säädetyn kelpoisuuden omaava henkilöstö tarkoitukseen hyväksytyssä tilassa ja jossa on samanaikaisesti läsnä enintään säädetty määrä lapsia. Ryhmäperhepäiväkodissa varhaiskasvatuksesta vastaa kaksi tai useampi perhepäivähoitajaa tai muuta ammatilliseen varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoitoa, jota antaa kaksi tai kolme perhepäivähoitajaa yhdessä

Lue käsitteen koko määritelmä

Ryväs- eli klusteriotanta on sellaiseen käytännön tutkimustilanteeseen soveltuva otantatekniikka, jossa halutaan vähentää kenttätyön kustannuksia keskittämällä tiedonkeruu alkioiden luonnollisiin yhdistelmiin eli rypäisiin, esim. kaupunginosiin, koululuokkiin jne. Se sopii myös tilanteisiin, joissa ei ole käytettävissä kunnollista otantakehikkoa ja kehikon rakentaminen vain otosrypäisiin säästää kustannuksia. Ryväsotannan haittana on kuitenkin yleensä huomattava otantavirheen kasvu.


Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa