Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2017 till 214 000, vilket var 10 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent, medan det var 7,7 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var nästan lika många som i september året innan. Under tredje kvartalet (juli–september) var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, då det året innan var 7,6 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/09–2017/09, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/09–2017/09, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i september 2017 till 2 461 000 (felmarginal ±33 000), dvs. nästan lika många som året innan. Antalet sysselsatta män var 9 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 8 000 färre än i september 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 69,3 procent, medan det året innan var 69,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 70,3 procent för män och 68,3 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2017 till 214 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 10 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 111 000 män och 102 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 8,0 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för både män och kvinnor var 8,0 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i september totalt 626 000. Av dem var 237 000 sysselsatta och 48 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 286 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 16,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,5 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i september 2017 till 1 442 000, dvs. 2 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 155 000 dolt arbetslösa , dvs. 4 000 fler än i september 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/09 – 2017/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/09 2017/09 2016/09 - 2017/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 108 4 117 0,2
Arbetskraft totalt 2 664 2 675 0,4
Sysselsatta 2 459 2 461 0,1
– löntagare 2 116 2 128 0,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 344 333 –3,2
Arbetslösa 204 214 4,8
Ej i arbetskraften 1 445 1 442 –0,2
– Dolt arbetslösa 152 155 2,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 69,2 69,3 0,1
Relativt arbetslöshetstal 7,7 8,0 0,3
Relativt arbetskraftstal 64,8 65,0 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2017

Under tredje kvartalet 2017 var antalet sysselsatta i medeltal 2 506 000 personer, dvs. 13 000 fler än under motsvarande period år 2016. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna byggverksamhet (F) samt finans- och försäkringsverksamhet och fastighetsverksamhet (K, L). Sysselsättningen minskade mest inom handel (G) samt inom vård och omsorg; sociala tjänster (Q).

Antalet arbetade timmar under tredje kvartalet 2017 var ungefär detsamma som året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 208 000 personer under tredje kvartalet 2017, dvs. 4 000 fler än under juli–september 2016. Under tredje kvartalet 2017 var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, då det året innan var 7,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under tredje kvartalet 2017 till 1 402 000, dvs. 8 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 142 000 dolt arbetslösa , dvs. 15 000 färre än under motsvarande period år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/III – 2017/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 697 2 714 0,6
Sysselsatta totalt 2 493 2 506 0,5
Arbetslösa totalt 204 208 1,8
– män 104 105 1,3
– kvinnor 100 103 2,2
Ej i arbetskraften 1 410 1 402 –0,6
– Dolt arbetslösa 157 142 –9,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 276 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 54 000 färre än i september året innan.

Arbetslösheten sjönk i september från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–24 %), Mellersta Finland (–23 %) och i Satakunta (–19 %). I slutet av september var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 9 000, vilket var 8 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av september omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 122 000 personer, dvs. 3 000 färre än i september året innan. Servicen omfattade 4,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 9 000 färre än i september året innan. I september anmäldes 50 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i september året innan.

Förändringar 2016/09–2017/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/09 2017/09 2016/09 - 2017/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 329 276 –16,4
– arbetslösa längre än ett år 125 98 –21,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 124 122 –2,1
– sysselsatta 24 25 1,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 20 –15,3
– i arbets- och utbildningsprövning 11 10 –6,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 65 66 2,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 47 50 5,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (617,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tie_001_sv.html